By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

SGK İncelemeleri İle İlgili Bilmeniz Gerekenler;

SGK İncelemeleri İle İlgili Rehber; SGK tarafından yapılan kayıt incelemesi ile ilgili olarak, hazırlanmıştır.
1- Defter, kayıt ve belgelerin saklanma ve ibraz süreleri nedir?
5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin 2. fıkrasında; işverenlerin, iş yeri sahiplerinin; iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde, on beş gün içinde ibraz etmek zorunda oldukları belirtilmiştir.
2- Kayıt ibrazını mehil isteyebilir mi?
İşveren, iş yeri sahibi, işveren vekili, alt işveren veya sigortalıyı devir alan işveren tarafından haklı bir sebep ileri sürülerek istenilen mehil süresi, ilgili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurca belirlenir ve ilgiliye yazılı bildirilir. Zaman aşımının söz konusu olduğu hallerde mehil süresine ilişkin istekler kabul edilmez.

Şirket Resmi Yetkilisinin Sahte Fatura Suçunu Kabul Etmemesi ve Beraat Kararı,

Şirket Resmi Yetkilisinin Sahte Fatura Suçunu Kabul Etmemesi, T.C YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2016/2570 – KARAR NO:2019/3228 – KARAR TARİHİ:28.03.2019 MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Defter ve belge gizleme, sahte fatura düzenleme HÜKÜM: Beraat Sanık hakkında 2010 takvim yılına ilişkin sahte fatura kullanma ve defter ve belge ibraz etmeme suçundan verilen beraat hükümleri yönünden katılan vekilinin temyizinin incelemesi: A-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 26.05.2011 tarih ve 2011/1691 esas sayılı iddianamesi ile sanık hakkında, 2010 takvim yılına ilişkin “sahte fatura kullanma” suçundan kamu davası açılmış ise de;

Sermaye Şirketlerinde Hissesini Devreden Ortakların Kamu Borçları Yönünden Sorumluluk Durumları;

Limited Şirketlerde Hissesini Devreden Ortakların Kamu Borçları Yönünden Hukuki ve Sorumluluk Durumları; Sermaye şirketleri ortaklıklarında, hissedarlar mali tablolardan birinci derecede sorumludurlar. Vergi alacağı esas kural olarak, asıl vergi borçlusundan alınmaktadır. Vergi alacakları şahıs işletmelerinde bir faaliyet döneminde elde ettikleri gelirden gelir vergisi kanunun md/103 diliminde gösterilen vergi oranları üzerinden tüzel firmalar ise kurumlar vergisi oranından vergi ödemektedirler. Asıl vergi borçlusu, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişidir. Fakat bazı durumlarda vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla, asıl vergi borçlusu ile birlikte birden fazla kişi ya da kurumun muhatap tutulduğu durumlar da söz konusudur.

Sahte Fatura Davasında BERAAT Kararı,

Sahte Faturada Beraat Kararı,
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Sanıklar EKREM CANPOLAT ve MEHMET CANPOLAT üzerine atılı 213 sayılı yasaya muhalefet suçundan eylemine uyan 213 s.y.nın 359/b-2 maddesi gereğince cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmışsa da, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince sanıkların BERAATINA,

Vergi Borcuna, Cezasına ve Kamu Alacakları Ödeme Emrine İtiraz;

Veri Borcuna, Cezasına ve Kamu Alacakları Ödeme Emrine İtiraz;
Vadesinde ödenmeyen kamu alacağı için 6183 sayılı kanunun 55. maddesine göre ödeme emri çıkartılır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ödeme emri düzenleme yetkisi alacaklı kamu idaresine tanınmıştır. Ödeme emrinin içeriği 55. maddede detaylı olarak belirlenmiştir.
Ödeme emri vergi dairesi tarafından vadesinde ödenmemiş kamu alacakları için borçlulara yapılan tebligattır. Ödeme emri ile borçlunun borcunu 15 gün içerisinde ödemesi veya mal bildiriminde bulunması istenir. Ödeme emrinin düzenlemesi ile vergi dairesi cebri tahsilat işlemlerine de başlamış olur.
Kesinleşmiş amme alacağının tahsil ve takibi için düzenlenen ödeme emri, daha önce tesis edilmiş bir idari işlemin gereğinin yerine getirilmesi, başka bir ifadeyle kesinleşmiş bir kamu alacağının tahsili amacıyla tesis edilmiş idari işlemin icrasına yönelik yeni bir işlemdir. .

Sermaye Şirketlerinde Mal Varlıklarının Muvazaalı Satılması ve Ceza Yaptırımları;

Şirket Mal Varlıklarının Muvazaalı Satılması ve Ceza Yaptırımları;
Ticaret Hukuku Açısından Muvazaalı Mal Aktarımları:
6102 sayılı TTK’nin 329. maddesine göre Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.
Kanun, kesin bir sınır çizerek AŞ’lerde ortakların sorumluluğunu sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile yine “sadece şirkete karşı” olarak tayin etmiştir. Bu durum, AŞ’lerde şirket alacaklılarının ortaklar nezdinde takibe girmelerine engel teşkil etmektedir. Limitet şirketlerde de ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Malullük Aylığı ve Sürekli İş göremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri,

Malullük Aylığı ve Sürekli İş göremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri
Malullük Aylığı ve Sürekli İş göremezlik Geliri Yapılan düzenlemeyle;
1) SGK’ nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılması,
2) SGK’ nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre geçtikten sonra yaptıran veya maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri yeni rapor tarihinden sonraki aybaşından başlanarak yeniden bağlanması,
3) Sigortalı veya hak sahiplerinin SGK sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin, SGK tarafından yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre geçtikten sonra olması durumunda, SGK sağlık kurulunca malullük veya sürekli iş göremezlik halinin;

Yurt Dışı Prim Borçlanmaları Hakkında SGK Genelgesi,

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı:40552758-203.05.15-E.18727525
Tarih: 29.11.2019
Konu: 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik
GENELGE
2019/21
Yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin 15.8.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelge’nin “4,2. 1.8.2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
4.2. 1.8.2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar; 1.8.2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını yasal süresi içerisinde ödeyenlerin prime esas kazançları, 19.7.2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden önceki hükümler çerçevesinde borçlanılan ilgili aylara mal edilecektir.

Gecikme Cezaları, Gecikme Zamları Ve İdari Para Cezaları İade Ve Mahsup Edilmeyeceği Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi,

SGK, GENELGE
2020/3- 06.12.2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.12.2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunun 62 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 79 uncu maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ek 15 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca yapılacak ödemelerde 89 uncu maddeye göre gecikme zammı ve cezası ile 102 nci maddeye göre idari para cezası uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş olan gecikme cezaları, gecikme zamları ve idari para cezaları iade ve mahsup edilmez.” hükmü düzenlenmiştir

Vergi Ceza Hukuku, Yargılanmanın Yenilenmesi,

Yargılamanın Yenilenmesi;
Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü kanun yolu olması itibariyle, adalete ulaşılabilmesi amacıyla kabul edilmiş istisnai bir yoldur.
CMK’nın 311 ila 323. Maddeleri; 1- CMK m.311, 313, 314, 315, 316, 317 2- CMK m.318, 319 3- CMK m.320 4- CMK m.321/1 ve CMK m.321/3 4- CMK m.322/1 5- CMK m.322/2 5- CMK m.312 6- CMK m.323 CMK m.311’de sınırlı şekilde sayılan yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden, özellikle yeni olay ve yeni delil meselesinde “içerik itibariyle yenilik” şartı aranmaktadır.