By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

İştirak,Sahte Fatura Düzenleme Fiili,

Vergi ziyaı cezasının kaldırılması- iştirak cezası kesilmesi şartları- Sahte Fatura düzenleme fiili ( İlgili Mükellef Hakkında Düzenlenen Vergi Tekniği Raporu Değerlendirilerek Fiilin Oluşup Oluşmadığı Uyuşmazlığın İlişkin Bulunduğu Dönem İçin Adı Geçen Mükellef Hakkında Tarhiyat Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış ise Dava Konusu Edilip Edilmediği Kesinleşip Kesinleşmediği Hususlarının Araştırılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği – Cezanın Dayanaklarının Şüpheye Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Konulamadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulü Yönündeki Kararın Bozulması Gerektiği )

AYM’ “ortağı olunan iş yerinde 4/a sigortalısı olunamaz” dedi! Neden?

AYM’ “ortağı olunan iş yerinde 4/a sigortalısı olunamaz” dedi S.G.K sisteminde sigortalılık açısından “teklik ilkesi” kuraldır. Yani kişinin aynı anda tek bir statüde sigortalı olması esastır. Bazen kişinin aynı anda hem SSK (4/a) hem de BAĞ-KUR (4/b) kapsamında çalışması söz konusu olabiliyor. SSK ve BAĞ-KUR’un ayrı kurumlar ve ayrı kanunlarının olduğu Ekim 2008 öncesinde, kişinin aynı anda hem SSK’lı hem de Bağ-Kurlu sayılmasını gerektirecek çalışmasının varlığı halinde, önce başlayan sigortalılık statüsü geçerli sayılıyordu.

Yargılamanın Yenilenmesi, Anayasanın 36. maddesi adil yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, yargılama ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin şikayetlerinin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikayetleri ile İtiraz Merci tarafından Savcının görüşünün bildirilmemesi nedeniyle çelişmeli yargılama ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin şikayetlerinin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
Gerekçeli karar hakkı ve çelişmeli yargılama ilkesi açısından Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Mükellefe Aynı Suçtan dolayı İki Defa Ceza Verilemez.

“Aynı suçtan dolayı iki defa ceza verilemez, “Türk Vergi Ceza Sistemi’nin tamamen değişmek zorunda olduğunu ele almıştım. Vergi kanunlarımızda aynı suçtan ötürü üç ceza verilebilmekte ve bu ceza sistemi Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırılık teşkil etmektedir.
Vergi kanunlarımıza göre, örneğin, sahte fatura kullanan bir mükellefe yapılan değerlendirmeye göre bir ya da üç kat vergi ziyaı cezası, %10 özel usulsüzlük cezası ve hapis cezası istenebilmektedir.

Anayasa Mahkemesi Fiili Hizmet Süresi Zammı Kararı,

Anayasa Mahkemesi Fiili Hizmet Süresi Zammı 25.12.2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı Kararı Fiilî hizmet süresi zammından yararlanmak için çalışmalarının basın ve gazetecilik mesleğinde geçmiş sayıldığının tespiti talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi Basın Mesleğinde Ödenmeyen Ücret Alacakları

Anayasa Mahkemesi Ödenmeyen Ücret Alacakları 25.12.2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı Kararı Ödenmeyen ücret alacaklarının günlük yüzde beş fazlasıyla tahsiline karar verilmesi talebiyle açılan alacak davasında itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırmama ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

VI. HÜKÜM Açıklanan gerekçelerle; A. Aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırmama ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, B. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırmama ilkesinin İHLAL EDİLMEDİĞİNE,

Sanığın; faturaların sahte olduğunu bilmediğinden bahisle beraatine karar verilmiş ise de;

“…İlk derece Mahkemesince her ne kadar sanığın; suça konu faturaların sahte olduğunu bilmediğinden bahisle CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilmiş ise de; iddia, savunma, dava şartı olan mütalaa, vergi suçu raporu, vergi tekniği raporu, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu, davanın yeniden görülmesi ve duruşma açılmasına karar verildikten sonra dosyaya getirtilen vergi tekniği raporları ile tüm dosya içeriğinden; Kızıl Bey Vergi Dairesi mükellefi olan sanığın elektrik malzemeleri toptan ticareti faaliyetinde bulunduğu, 2010 takvim yılına ilişkin hesap ve işlemlerin incelenmesi sonucunda sahte fatura düzenlemeleri nedeniyle haklarında vergi tekniği raporu düzenlendiği tespit edilen…

Adres kayıt sistemine tebliğ edilen vergi ziyaı cezasının iptali hakkındadır.

Davacının adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğ edilen vergi ziyaı cezası içerikli ihbarnamenin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi Kararı, Sağlık Giderlerine Borç Çıkarılması İşlemine İtiraz,

Anayasa Mahkemesi
E: 2019/20
K: 2019/95 Sayılı Kararı
Ödenen emeklilik aylıkları ile sağlık giderlerinin borç çıkarılması işlemine karşı açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
11 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 31036
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: