By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

SGK İncelemeleri İle İlgili Bilmeniz Gerekenler;

SGK İncelemeleri İle İlgili Rehber; SGK tarafından yapılan kayıt incelemesi ile ilgili olarak, hazırlanmıştır.
1- Defter, kayıt ve belgelerin saklanma ve ibraz süreleri nedir?
5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin 2. fıkrasında; işverenlerin, iş yeri sahiplerinin; iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde, on beş gün içinde ibraz etmek zorunda oldukları belirtilmiştir.
2- Kayıt ibrazını mehil isteyebilir mi?
İşveren, iş yeri sahibi, işveren vekili, alt işveren veya sigortalıyı devir alan işveren tarafından haklı bir sebep ileri sürülerek istenilen mehil süresi, ilgili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurca belirlenir ve ilgiliye yazılı bildirilir. Zaman aşımının söz konusu olduğu hallerde mehil süresine ilişkin istekler kabul edilmez.

Malullük Aylığı ve Sürekli İş göremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri,

Malullük Aylığı ve Sürekli İş göremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri
Malullük Aylığı ve Sürekli İş göremezlik Geliri Yapılan düzenlemeyle;
1) SGK’ nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılması,
2) SGK’ nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre geçtikten sonra yaptıran veya maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri yeni rapor tarihinden sonraki aybaşından başlanarak yeniden bağlanması,
3) Sigortalı veya hak sahiplerinin SGK sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin, SGK tarafından yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre geçtikten sonra olması durumunda, SGK sağlık kurulunca malullük veya sürekli iş göremezlik halinin;

Yurt Dışı Prim Borçlanmaları Hakkında SGK Genelgesi,

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı:40552758-203.05.15-E.18727525
Tarih: 29.11.2019
Konu: 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik
GENELGE
2019/21
Yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin 15.8.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelge’nin “4,2. 1.8.2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
4.2. 1.8.2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar; 1.8.2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını yasal süresi içerisinde ödeyenlerin prime esas kazançları, 19.7.2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden önceki hükümler çerçevesinde borçlanılan ilgili aylara mal edilecektir.

Gecikme Cezaları, Gecikme Zamları Ve İdari Para Cezaları İade Ve Mahsup Edilmeyeceği Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi,

SGK, GENELGE
2020/3- 06.12.2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.12.2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunun 62 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 79 uncu maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ek 15 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca yapılacak ödemelerde 89 uncu maddeye göre gecikme zammı ve cezası ile 102 nci maddeye göre idari para cezası uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş olan gecikme cezaları, gecikme zamları ve idari para cezaları iade ve mahsup edilmez.” hükmü düzenlenmiştir

Fazla Mesai Ücrete Dahil edilir mi?

Fazla mesai ücrete dâhil edilir mi? Ne yapabiliriz? İş Kanunu’na göre çalışma süresi haftada 45 saattir. Bunu aşan her çalışma saati için yüzde 50 fazlasıyla mesai ücreti ödenmelidir. Burada denkleştirme yapmak suretiyle 45 saat de tamamlanabilmektedir. Yani belli günlerde daha az çalışmak durumu da oluyor. Bu yapılmıyorsa fazla çalışılan saatler mesai olarak belirlenecektir.

Emeklilikte Yaş, Prim, Gün Sayısı Ve Sigortalılık Süresi Ne demektir?

Sigortalılık Süresinde Çalışmak Şart Değildir.
SORU: 2005 yılından bu yana sigortalıyım. Ne zaman emekli olacağımı öğrenmek için yaptığım araştırmada, emekli olabilmek için yaş, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi ile ilgili koşulların sağlanması gerektiğini öğrendim. Bu koşullardan yaş ve prim gün sayısının ne demek olduğunu biliyorum ama sigortalılık süresi tam olarak ne anlama geliyor?
Sigortalılık süresi sigortalı olduğumuz günler demek midir?
CEVAP: Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl olan sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen süredir. Bu süre ölen sigortalılar için sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınır.

AYM’ “ortağı olunan iş yerinde 4/a sigortalısı olunamaz” dedi! Neden?

AYM’ “ortağı olunan iş yerinde 4/a sigortalısı olunamaz” dedi S.G.K sisteminde sigortalılık açısından “teklik ilkesi” kuraldır. Yani kişinin aynı anda tek bir statüde sigortalı olması esastır. Bazen kişinin aynı anda hem SSK (4/a) hem de BAĞ-KUR (4/b) kapsamında çalışması söz konusu olabiliyor. SSK ve BAĞ-KUR’un ayrı kurumlar ve ayrı kanunlarının olduğu Ekim 2008 öncesinde, kişinin aynı anda hem SSK’lı hem de Bağ-Kurlu sayılmasını gerektirecek çalışmasının varlığı halinde, önce başlayan sigortalılık statüsü geçerli sayılıyordu.

Anayasa Mahkemesi Fiili Hizmet Süresi Zammı Kararı,

Anayasa Mahkemesi Fiili Hizmet Süresi Zammı 25.12.2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı Kararı Fiilî hizmet süresi zammından yararlanmak için çalışmalarının basın ve gazetecilik mesleğinde geçmiş sayıldığının tespiti talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.