Faturada Sahtecilik,

Danıştay ve Yargıtay Kararları Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları
  • Faturanın sahteliğinin tespiti için yeniden bilirkişi raporu alınmalıdır.

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

E: 2011/1769 – K: 2012/13015 – T: 02/07/12

1- Sanıklar hakkında, suç tarihinde giriş beyannameleri ile yurt dışından ithal ettikleri, kumaşların ithal işlemlerinden daha az gümrük vergisi ve katma değer vergisi ödemek için değerinden daha düşük değer göstererek, sahte fatura kullanmak suretiyle resmi evrakta sahtecilik suçunu işledikleri iddiası ile açılan kamu davasında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenebilmesi bakımından; suça konu gümrük giriş beyannameleriyle ithalatı yapılan eşyaların gerçek kıymetlerini yansıtıp yansıtmadığının ve buna göre ekindeki faturaların sahte olup olmadıklarının tespiti amacıyla, ithal edilen mallara ilişkin satıcı firmada kalan fatura nüshalarının, tarih, sayı, miktar ve meblağ olarak gümrük giriş beyannameleri ekindeki faturalarla uyumlu olup olmadıklarının, bu ithalatların satıcı firmanın ülkesindeki Gümrük ve Vergi İdarelerine beyan edilip edilmediklerinin, edilmişler ise ne şekilde ve ne miktarda beyan edildiklerinin ihracatı gerçekleştiren firma ile Güney Kore’nin ilgili Gümrük İdaresi ve Güney Kore Türk Büyükelçiliğinden sorularak araştırılması, buna göre gerçekte ithal edilen mallarla Gümrük İdaresine beyan edilen mallar arasında sayı ve kıymet yönünden fark olup olmadığı, eksik beyan ve vergi kaybının bulunup bulunmadığı veya anılan faturaların sanıklar tarafından tamamen sahte olarak üretilip üretilmediğinin tespit edilmesi, aynı olaya ilişkin olarak Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan Bakırköy 1.Ağır Ceza Mahkemesine açılan 2002/191 esas sayılı dosyası bulunduğunun anlaşılmasına göre, Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasının getirtilip özetlerinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı suretlerinin dosyaya intikalinin sağlanması, Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş raporunun onaylı suretlerinin de getirtilmesi, sanıklar yönünden şirketteki yetki bölüşümleri de araştırılarak toplanan tüm deliller ve soruşturma raporundaki somut olgular birlikte değerlendirilip gerektiğinde yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden eksik soruşturmayla yazılı şekilde karar verilmesi,

2-    Kabule göre de;

Resmi belgede sahtecilik suçunun cezası, 765 Sayılı TCK’nın 342/1. maddesinde 2 yıldan 8 yıla kadar hapis, 5237 Sayılı TCK’nın 204/1.mad-desinde ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olmasına rağmen, temel cezanın alt sınırdan tayini halinde, 5237 Sayılı TCK’nun 53.maddesinde düz enlenen ve hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak uygulanan güvenlik tedbirlerinin 765 Sayılı Kanunda bulunmaması ve 647 sayılı Yasanın 6, TCK.nun 95.maddeleri uyarınca deneme süresi içerisinde suç işlenmemesi halinde mahkumiyetin vaki olmamış sayılmasına karar verilmesi gerekeceği cihetle 5237 Sayılı TCK’nın sanıklar aleyhine sonuç doğuracağı gözetlemeden yazılı şekilde karar verilmesi,

3-    Farklı tarihlerde birden fazla gümrük giriş beyannamesi ve ekinde faturalar düzenledikleri mahkemece kabul edildiği halde cezaların zincirleme suç hükümleri gereğince arttırılması gerektiğinin gözetilmemesi,

4-    5237 Sayılı TCK’nın 51.maddesi gereğince sanıklar hakkında hükmolunan cezanın ertelenmesi kararı verilmesine rağmen aynı kararda hüküm tarihinde yürürlükte bulunup 08.02.2008 günlü 26781 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren ve sanıklar lehine sonuç doğuran 5728 Sayılı Yasa’nın 562. maddesiyle değişik 5271 Sayılı CMK’nın 231.maddesi gereğince, CMK’nın 231/5.maddesinde sayılan koşulların olayda gerçekleşip gerçekleşmediği karar yerinde değerlendirilip tartışılmadan, cezanın ertelenmiş olmasından bahisle yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde CMK.nın 231.maddesinin uygulanmamasına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafi ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.07.2012 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir