Pos Cihazı ile Tefecilik, Davanın ve hükmün ilgili bankalara bildirildiğini gösteren bilgi ve belgelerin dosya içine konulmamasından dolayı kurulan hükmün bozulması hakkındadır.

Danıştay ve Yargıtay Kararları V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Yargıtay 5. Ceza Dairesi         

2014/3502 E.  ,  2019/4318 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ: Tefecilik, 5464 sayılı Kanunun 36. maddesine aykırılık, 213 sayılı Yasanın 359/a maddesine muhalefet

HÜKÜM: Mahkûmiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:


Sanık hakkında 5464 sayılı Yasaya muhalefet suçundan da kamu davası açıldığı, 30.03.2011 tarihli ve 2011/547-20 sayılı vergi tekniği raporuna göre sanığın iş yerinde 2008 ve 2010 yıllarında pos cihazı kullanılan bankaların bu suçun zarar göreni oldukları, ilgili bankaların bu sıfatlarının gereği olarak CMK’nın 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip oldukları davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmeleri için dava ve duruşmalardan haberdar edilmeleri gerektiği, ancak dosyada duruşmadan haberdar edildiklerine ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmadığının anlaşılması karşısında; evvela davanın ve hükmün ilgili bankalara bildirildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosya içine konulmasından, aksi halde anılan tebligat noksanlıklarının giderilmesi ile tebellüğ belgelerinin ve verildiği takdirde temyiz ve cevap dilekçelerinin eklenmesinden, hükmün temyiz edilmesi halinde ise bu hususta ek tebliğ name düzenlenmesinden sonra iade edilmek üzere esası incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Başsavcılığına TEVDİNE, 16.04.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir