Sahte Fatura Satana ve Düzenleyene Verilen Ceza Karar Örneği

Danıştay ve Yargıtay Kararları Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ( … ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No: …/ …

Karar No: … /…

Aşağıda açık kimliği yazılı sanık ……….  isimli sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda;

Sanık ………….. ‘nün üzerine atılı 2008 yılı içerisinde birden fazla sahte fatura kullanmak suçunu işlediği sabit olduğundan dolayı 5237 sayılı TCK nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, tehlikenin ağırlığı, sanığın amacı göz önüne alınarak eylemine uyan 213 sayılı vergi usul kanununun 359 /b-1 maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bu suçu işlediği anlaşıldığından TCK43. Maddesi gereğince cezasının takdiren ¼ oranında artırılarak 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın yargılama aşamasında tutum ve davranışları nazara alınarak hakkında TCK nın 62/1. maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın, kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkûmiyetinin yasal sonucu olarak, TCK’nın 53/1. maddesi uyarınca sanık hakkında hak yoksunluklarının uygulanmasına,

Sanığın cezasından başkaca yasal ve takdiri artırım ya da eksiltme yapılmasına yer olmadığına,

Sanığa verilen hapis cezasının süresi dikkate alındığında CMK 231, TCK 50 ve 51 hükümlerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

2-Sanık ……. ‘nun üzerine atılı 2009 yılı içerisinde birden fazla sahte fatura kullanmak suçunu işlediği sabit olduğundan dolayı 5237 sayılı TCK nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, tehlikenin ağırlığı, sanığın amacı göz önüne alınarak eylemine uyan 213 sayılı vergi usul kanununun 359 /b-1 maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bu suçu işlediği anlaşıldığından TCK 43. Maddesi gereğince cezasının takdiren ¼ oranında artırılarak 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın yargılama aşamasında tutum ve davranışları nazara alınarak hakkında TCK nın 62/1. maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın, kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkûmiyetinin yasal sonucu olarak, TCK’nın 53/1. maddesi uyarınca sanık hakkında hak yoksunluklarının uygulanmasına,

Sanığın cezasından başkaca yasal ve takdiri artırım ya da eksiltme yapılmasına yer olmadığına,

Sanığa verilen hapis cezasının süresi dikkate alındığında CMK 231, TCK 50 ve 51 hükümlerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

3-Sanık …… ‘nun üzerine atılı 2010 yılı içerisinde birden fazla sahte fatura kullanmak suçunu işlediği sabit olduğundan dolayı 5237 sayılı TCK nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, tehlikenin ağırlığı, sanığın amacı göz önüne alınarak eylemine uyan 213 sayılı vergi usul kanununun359 /b-1maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bu suçu işlediği anlaşıldığından TCK 43. Maddesi gereğince cezasının takdiren ¼ oranında artırılarak 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın yargılama aşamasında tutum ve davranışları nazara alınarak hakkında TCK nın 62/1. maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın, kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkûmiyetinin yasal sonucu olarak, TCK’nın 53/1. maddesi uyarınca sanık hakkında hak yoksunluklarının uygulanmasına,

Sanığın cezasından başkaca yasal ve takdiri artırım ya da eksiltme yapılmasına yer olmadığına,

Sanığa verilen hapis cezasının süresi dikkate alındığında CMK 231, TCK 50 ve 51 hükümlerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

Mahmut Nedim ve Fatma oğlu, 18.10.1955 …… doğumlu sanık …. tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31/1. madde ve fıkrası hükmü gereğince 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunularak bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve Hâkim’e onaylattırılması suretiyle CMK’nın 272 ve devam maddeleri gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği başvurulmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleştirilerek infazının yapılacağı hususu ilan olunur.22.02.2018

 

SANIK ….. : …. ve ….  oğlu, 18/10/1955 …. doğumlu,

İSTANBUL, ……., …… Mah./köy nüfusunda kayıtlı. ***

*** Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:***