Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Suç;Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Mahkumiyet.

Danıştay ve Yargıtay Kararları

Yargıtay 11. Ceza Dairesi

2017/10783 E.
2019/7447 K.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Vergi Usul Kanununa Muhalefet HÜKÜM: Mahkumiyet

1-Sanık hakkında “2007 takvim yılında sahte fatura kullanma” suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın, işyerinin kendi adına açılmasına rağmen fiilen işlerle eşi …’nun ilgilendiğini, kendisinin ev hanımı olduğunu, faturalarla ilgisinin bulunmadığını savunması karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi bakımından; sanığın savunmasında adı geçen eşi …’nun çekinme hakkı hatırlatılarak savunma doğrultusunda tanık sıfatıyla dinlenmesi, sahte faturaları düzenlediği iddia olunan şirket yetkilileri dinlenerek sanığı ve …’yu tanıyıp tanımadıklarının ve faturaları hangi ticari ilişki karşılığında kime verdiklerinin sorulması, banka hesapları, oda ve vergi dairesi kayıtları incelenerek ve belirlenecek diğer objektif yöntemlerle fiilen şirket işlerinin kim tarafından yürütüldüğünün, sanığın iştirakinin bulunup bulunmadığının araştırılması, sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulması, 2-Kabule göre de; a)KDV indiriminde kullanılan son faturanın 29.09.2007 tarihli olması nedeniyle suç tarihinin 25.10.2007 olduğu gözetilmeden, gerekçeli karar başlığında “2007 ”şeklinde yazılması, b)5237 sayılı TCK’nin 53. maddesine ilişkin uygulamanın Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 Esas ve 2015/85 sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.10.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Yorumlar
Engin Şahin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir