Yargıtay Kararı; Post Cihazı ile Tefecilik yapılması ve Beraat Kararı Hakkındadır.

Danıştay ve Yargıtay Kararları

Yargıtay 11. Ceza Dairesi           2019/2135 E. – 2019/6261 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ: Vergi Usul Kanununa Muhalefet

HÜKÜM: Beraat

Sanığın iş yerinde altın satışı yapılmamasına rağmen, kendisine para ihtiyacı nedeniyle değişik tarihlerde başvuran birden fazla kişiye ait kredi kartları ile pos cihazı aracılığıyla işlem yapıp, altın satışı yapılmış gibi gerçek olmayan bu alış veriş tutarından belli bir komisyon kesintisi yaparak geriye kalan kısmı nakit olarak müşterilerine ödediği, gerçekte var olmayan alışverişlere ilişkin sahte fatura düzenlediği iddia edilerek “2009 ve 2010 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamayı kabul etmeyerek, sahte belge düzenlemediğini savunması; adlarına suça konu fatura ve fiş düzenlenen kişilerin tanık sıfatıyla dinlenmemiş olması karşısında; suçun unsurlarının ve maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti için;

a- Sanık hakkında tefecilik veya 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda düzenlenen suç yönünden açılmış dava bulunup bulunmadığının araştırılması, varsa dosyanın getirtilerek incelenmesi, bu davayla ilgili belgelerin örneklerinin dosya içine konulması,

b- İlgili Vergi Dairesinden, 09.09.2011 tarihli vergi tekniği raporunda, sanığın POS cihazı ile çekim yaptığı belirtilen; kredi kartlarının sahibi olan kişiler hakkında fatura kullanma suçuna ilişkin karşıt inceleme yapılıp yapılmadığının sorulması, yapılmış ise onaylı örneklerinin istenmesi,

c- Sanığın, kredi kartlarını kullanarak pos cihazından çekim yaptığı kişilerin tespiti ile kanaat oluşturacak sayıda kişinin CMK’nin 48. maddesi uyarınca çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi; kendilerinden, sanıktan gerçekten fatura ve fişlerdeki yazılı emvali alıp almadıklarının, sanık tarafından düzenlenen fatura ve fiş bulunup bulunmadığının sorulması, varsa asıllarının istenmesi,

d- Gerektiğinde fatura ve fişlerin, gerçek altın satımına ilişkin olup olmadığının belirlenmesi yönünden, sanığın satımını yaptığını söylediği altınlarla ilgili kayıtları getirtilerek, yeterli altın girişi olup olmadığı, alım ve satım miktarlarının uygunluğu yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılması,

Sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile hangi yıldan olduğu da belirtilmeden tek beraat hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.09.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir