Amme Alacağında İhtiyati Haciz ve Sebepleri;

Genel Üst Yönetim Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

İhtiyati haciz AATUHK’nın 13 ve 16. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

13. maddede sayılan sebeplerin varlığı halinde hiçbir süre ile bağlı kalınmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla 6183 sayılı Kanunda yer alan “haciz” uygulamasına ilişkin hükümlere göre derhal ihtiyati hacze gidileceği belirtilmiştir.

İhtiyati haciz sebepleri;

1-Teminat istenmesini gerektiren hallerin varlığı (VUK 344. maddesi gereğince vergi ziyaı cezasını gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olması ve mükellefin Türkiye’de ikametgâhının bulunmaması (ihtiyari) (AATUHK, md.9),

2-Borçlunun belli bir ikametgahının olmaması,

3-Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimallerinin bulunması,

4-Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli bir süre geçtiği halde teminat veya kefil göstermemiş ya da şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefilin kabul edilmemiş olması,

5-Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli bir süre içinde mal bildiriminde bulunmamış olması veya noksan bildirimde bulunması,

6-Hüküm verilmiş olsun olmasın, para cezasını gerektiren bir fiil dolayısıyla kamu davası açılmış olması,  

7-İptali istenen işlem ve tasarrufun konusunu oluşturan mallar hakkında; bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, ivazsız tasarruflar ve hükümsüz sayılan diğer tasarruflarla kamu alacağının tahsiline imkân bırakmamak maksadıyla yapılan tasarruflara ilişkin hükümleri (AATUHK, m.27, m.29 ve m.30) kapsamına giren hallerin varlığı olarak sayılmıştır (AATUHK md.13/1-7).

Haklarında ihtiyati haciz uygulananlar haczin uygulanması, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirler (AATUHK, md.15; BİMİMVMK, md.6/b).

İhtiyati haciz uygulamasına karşı açılacak davalarda usul bakımından ihtiyati haciz uygulamasının usule aykırı olduğu, esas bakımından ise sadece ihtiyati haciz sebeplerinin bulunmadığı ileri sürülebilir.

Bunların dışındaki iddialar mahkemece dikkate alınmaz.                                             

Borçlu, AATUHK md.10’un 5. bendinde yazılı, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına dayanılarak haczedilen menkul mallar dışında, mezkûr madde uyarınca teminat gösterdiği takdirde ihtiyati haciz, haczi koyan merci tarafından kaldırılır (AATUHK, md.16).

#enginşahin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir