Kapıcılar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hakkındadır.

Genel Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Üst Yönetim

Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesine ilişkin tebliğ 2017 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiş, pilot illerde uygulanmasının ardından 01.01.2020 tarihinden itibaren tüm illerdeki mükellefler için zorunlu hale gelmiştir.

Yapılan düzenleme 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri ve bildirmekle yükümlü olanlar ile geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar hakkında uygulanacak Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç tutulmuştur.

21.03.2018 tarihinde kabul edilen 7103 sayılı Kanun ile “Kolay Sigorta” kapsamında konutlarda kapıcı olarak görev yapanların sigortalılığı da 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamına alınmıştır.

Bu sayede apartman ve site yöneticilerinin her ay SGK’ya belge verme zorunlulukları ortadan kaldırılmış ve kendileri için ilave bir masraf olan damga vergisi ödemelerine gerek kalmamıştır.

Yukarıda da bahsettiğim gibi beyanname verme zorunluluğu Ek-9 kapsamındaki sigortalılar için geçerli olmadığından kapıcı olarak çalışanların bildirimlerini bu madde kapsamında yapanların ilgili beyannameyi verme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Muhtasar mükellefiyeti bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü apartman yönetimlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu (Ek- 1)”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi dairesince kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmekte olup beyanname düzenleme programı ile beyanname düzenleyip verebilirler.

İlgili programa Bu programa http://www.gib.gov.tr adresinde, “e-İşlemler” başlığı altında “e-Beyanname” bölümünden veya “https://ebeyanname. gib.gov.tr/download.html” adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir