Mali Tatil Vergi Uygulamaları Nelerdir?

Genel Üst Yönetim Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Mali Tatilin Uygulanacağı Tarihler,

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. 2020 yılında mali tatil 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

Mali Tatil Süresince Bilgi İsteme Ve Tebligat İşlemleri,  

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (5) numaralı fıkrasında, “Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez.

Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri, mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

İkmalen, re ‘sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.” denmektedir.

Ancak 01.04.2020 Tarihli İdari Para Cezaları Genelgesine göre:”5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde; “5510 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar mali tatil kapsamına girmediğinden, söz konusu iş ve işlemler ilgili Kanunlarda öngörülen süreler içerisinde yerine getirilecektir.”

Ancak SGK’nın 01.04.2020 Tarihli Genelgesinde:”5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde; “5510 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar mali tatil kapsamına girmediğinden, söz konusu iş ve işlemler ilgili Kanunlarda öngörülen süreler içerisinde yerine getirilecektir.” denmektedir.

Yine ayrıca konun izahı için şöyle bir örnek bulunmaktadır: “Örnek 3- (A) işverenine defter, kayıt ve belgelerinin ibrazı için yazılan yazının 7/7/2016 tarihinde tebliğ edilmiş olması halinde, defter, kayıt ve belgelerin en geç 22/7/2016 tarihine kadar ibraz edilmesi gerekmekte ise de, yasal verilme süresi 21’i ila 25’i arasına rastlayan beyan, bildirimler de ayın 25’ine kadar yapılması halinde yasal süresinde yapılmış sayılacağından, defter kayıt ve belgelerinin 25/7/2016 tarihine kadar verilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.” denmektedir.

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu Mali Tatil Süresi içerisinde işverenlere kayıt ve belge istemi tebligatı gönderebilmektedir. İşverenlerin bu hususa çok dikkat etmeleri gerekmektedir.

Mali Tatil Süresince Defter ve Belgelerin İbrazı,

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.” hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Beş Gün İçinde Biten Kanuni Ve İdari Süreler,

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (6) numaralı fıkrasında, “Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş 4 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci 5 günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu fıkra hükmüne göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde (21 Temmuz ilâ 25 Temmuz tarihleri arası) biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Kaynak: İSMMMO


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir