Poşet Beyannamesi Vermeme Cezası Yoktur.

Genel Üst Yönetim Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Beyannameyi geç verenler vergiyi %20 fazlasıyla ve gecikme zammı ile öderler.
Poşet Beyannamesi Vermeyenler İçin 18.037 TL İdari Para Cezası Uygulanamaz.


Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (“POŞET”) verilmemesi veya süresinde verilmemesi halinde 18.037 TL idari para cezası neden uygulanamaz, sebebini şimdi sizlere aşağıda 2872 sayılı kanun, yönetmelik ve Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ çerçevesinde açıklaması şudur;

2872 sayılı kanunun ( “kanun”) poşet beyannamesi ile ilgili (ek:11 ) maddesine dikkatlice baktığınızda mükelleflerin BEYAN yükümlülüğünden bahseder, beyan yükümlülüğünün yerine getirilmesi ise BEYANNAMENİN verilmesi ile mümkündür.

Yani mükelleflerin ceza yükümlülükleri beyan ve beyanname verme üzerine olmalıdır.

Beyan yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde idari para cezaları için kanunun 20 maddesinin (z) bendi uygulanır, yani geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.

Kanunun 20. Maddesinin g bendi ise 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerle ilgili olup güncel 18.037 TL idari para cezası uygulanır. Kanunun 12. Maddesinin yükümlülükleri ise BİLDİRİM VE BİLGİ verme yükümlülüklerini düzenleyen maddedir.
BEYAN yükümlülüğü ile BİLDİRİM yükümlülüğü aynı şeyler değildir, bu görüşümüz 2872 sayılı kanunun Çevre Denetim Yönetmeliğinin idari yaptırımlarla ilgili 30. Maddesinde “Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen gerekliliklere uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.” denilerek doğrulanmaktadır.

Aynı şekilde kanunda bir fiil için iki ayrı idari para cezası varsa bir tanesi uygulanır, iki kere idari para cezası uygulanmaz, kanun poşet beyannamesi ile ilgili ÖZEL bir idari para cezası öngörmüş ise GENEL idari para cezalarını öngören 20. Madde cezaları uygulanamaz. Üstelik kanunda ödenmeyen katılım payının ödenmesi için mükellefe TEBLİĞ şartı da vardır.

Kanunda olmayan CEZA hükümleri tebliğ ile getirilemez, zaten Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan geri kazanım katılım payı beyannamesi genel tebliğinin 13. Maddesinde de ceza uygulamasının kanuna göre “İDARİ PARA CEZASI GEREKTİRMESİ HÂLİNDE” ayrıca beyan verilmemesi halinde 18.037 TL idari para cezası verileceği yazılmaktadır. Bunun anlamı kanunda ceza yazılmasını gerektiren bir FİİLİN bulunmasının şart olduğu ifade edilmiştir.

Şimdi sizlere poşet beyannamesi ile ilgili 2872 sayılı kanun, yönetmelik ve Hazine Ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliğ maddelerinin özetlerini paylaşıyorum.


2872 Sayılı Kanun
Geri kazanım katılım payı ( Özet)
Ek Madde 11- Geri kazanım katılım payları gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü ( Özet)

Madde 12

Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir.

İlgililer, Bakanlığın veya denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri BİLGİ VE BELGELERİ vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar.

İlgililer, çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak, kullandıkları ham madde, yakıt, çıkardıkları ürün ve atıklar ile üretim şemalarını, acil durum plânlarını, izleme sistemleri ve kirlilik raporları ile diğer bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Bakanlığa veya yetkili denetim birimine vermek zorundadırlar.

İdarî nitelikteki cezalar ( Özet)

Madde 20

g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ( güncel 18.037 TL) 6.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

z) (Ek:29/11/2018-7153/5 md.) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.

2872 Sayılı Kanun Çevre Denetimi Yönetmeliği

İdari yaptırım kararı ( Özet)

Madde 30

Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen gerekliliklere uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.

Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması

MADDE 31

d) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir aya kadar süre verilebilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yayınlanan

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ( Özet)

Ceza uygulaması

Madde 13 – (1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde;
a) Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü, gereğince (18.037 TL güncel ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanacaktır.

Sonuç: Yukarıda kanun, tebliğ ve yönetmelikler doğrultusunda açıklamaya çalıştığım gibi yalnızca poşet beyannamesi vermeyenler için 18.037 TL idari para cezası uygulamaz.

Bu ceza Çevre Denetim Yönetmeliğinde belirtildiği üzere bakanlık yetkililerinin DENETİMLERİ sırasında yükümlülükleri saptanan, ÇEVREYİ KİRLETEN ayrıca BİLDİRİM yükümlülüklerini yerine getirmeyen TESİS ve FAALİYETLER için uygulanacaktır. BEYAN vermeyenler için değil.

Tersi düşünce “suç ve ceza arasında orantı” ilkesine aykırı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir