Sahte Faturaya 25-30 Yıl, Peki! Çözüm Nedir?

Genel Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Sahte Faturaya maalesef 25-30 Yıl Hapis!

Vergi Usul Kanun’unun 359. Maddesinde kaçakçılık suçları ve cezaları” düzenlenmiştir. Bu maddenin (b) bendinde “sahte fatura düzenleyen ve kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü mevcuttur.

Vergi Usul Kanunu;

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(1) Suçlar ve Cezaları Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

(2) Madde 359 (Değişik: 23/1/2008-5728/276 md.)

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

(2) b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

(1) Bu bölüm başlığı “Dördüncü Bölüm” ve “ceza mahkemelerince yargılanacak Suçlar ve Cezaları” iken, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Daha sonra bu başlık “ Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Cezalandırılacak Suçlar ve Cezaları” iken; 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 276 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle; bu maddenin (a) fıkrasında yer alan “bir yıldan” ibaresi “on sekiz aydan” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Maalesef!

Her Cari yıla ayrı, ayrı hapis cezası,…

Şirketler ve Şahıslar haklarında sahte fatura düzenleme ya da kullanma suçu nedeniyle vergi tekniği ve vergi suçu raporu düzenlenen kişilerle ilgili olarak; vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklarca ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunulmakta, suç duyurusu sonrasında kişiler hakkında ceza mahkemelerinde ceza davası açılmaktadır.

Asliye ceza mahkemeleri, hüküm kurarken; Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2000/5348 Esas, 2000/5579 karar sayılı, 01.12.2000 tarihli kararı ile belirlenmiş olan “sahte fatura kullanma suçu bakımından, her tarh döneminin ayrı ayrı değerlendirilmesi, farklı tarh dönemlerinde aynı suçun işlenmiş olması halinde tek bir suçtan, zincirleme suç hükümlerine göre ağırlaştırılmış ceza verilmesi yerine, her tarh dönemi için ayrı suç olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki” görüşünü esas almaktadır.

Bu durumda 2020 yılı içinde 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemi incelenen bir mükellef, bu yılların tamamında sahte fatura kullanmış ise ve hakim cezayı üst sınırdan vermiş ise toplam 25-30 yıl hapis cezasına mahkum olabilmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2002/11-28 Esas, 2002/179 karar sayılı 05.03.2002 tarihli kararı ile ise Yargıtay, söz konusu ilkeyi biraz yumuşatmış, bu ilkenin Katma Değer Vergisi’ne ilişkin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanma suçuna uygulanmasını Hakkaniyete aykırı bularak, diğer vergi türleri bakımından kabul edilen “vergilendirme-tarh dönemini KDV yönünden” hesap dönemi-takvim yılına tahvil etmiş, genel ilkeye istisna getirmiştir.

Cari Dönemler Zincirleme suç kabul edilmelidir diye düşünüyorum.

Ceza hukukunda her sonuç ayrı bir suç oluşturur ve fail kaç sonuca neden olmuşsa, o kadar suç işlemiş sayılarak her birinden dolayı ayrı ve bağımsız cezalara muhatap olur. Ancak bazı hallerde faile tek ceza verilmesi ile yetinilir. Müteaddit neticelerin meydana gelmesine rağmen, faile tek ceza verilmesini gerektiren hallerden biri de müteselsil suçtur. Türk Ceza Kanun’unun 43. Maddesi’ne göre zincirleme (müteselsil) suç kavramını, sahte fatura düzenleme ve kullanma fiili açısından incelediğimizde; failin, sadece vergi kaçırmak amacıyla hareket ettiği, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) aynı hükmünü ihlal ettiği, aynı hükmün farklı zamanlarda ihlal edildiği ve mağdurun hep devlet olduğu görülmektedir. Zincirleme suçun, kanunda kabul edilmiş olmasını; suçun, failine gerçekleşmesine sebebiyet verdiği suç sayısınca fiilden ceza vermek yerine, fail için bir cezaya hükmedilmesi ancak bu cezanın kanunda belirtilen oranlar çerçevesinde arttırılarak uygulanması demektir.

Mahkemeye düştüğünüzde ağzınızla kuş tutsanız ceza almamak neredeyse imkansız!…

Vergi müfettişlerinin sahte fatura düzenleme ya da kullanma iddiası nedeniyle tarhiyata muhatap olan vergi mükellefleri; açmış oldukları vergi davalarını kazanmış, karar Danıştay tarafından onaylanmış olsa dahi, asliye ceza mahkemesinde hürriyeti bağlayıcı ceza almaktan kurtulamamaktadırlar. Çok az sayıda rastlamış olmakla beraber, bazen de vergi davasını kaybeden mükelleflere hürriyeti bağlayıcı ceza verilmeyen durumlarla karşılaşmak mümkündür. En son çıkartılan ve matrah artırımına ilişkin hükümler içeren 7143 sayılı Kanun’da matrah artırımı yapılmış ve ödemeler tam ve eksiksiz olarak yapılmış olsa bile mükelleflerin VUK’nun 359. Maddesi’ni ihlal eden fiiller işlemiş olmaları durumunda, haklarında suç duyurusunda bulunulacağı düzenlemesi karşısında ciddi risk mevcuttur. Şu anda bu durumda olan binlerce mükellef, haklarında suç duyurusunda bulunulması için Vergi Denetim Kurulu’nca incelenmektedir.

Asliye ceza mahkemeleri, vergi suçlarının yargılamasında dosyayı bilirkişiye göndermektedirler. Bilirkişiler çoğunlukla mali müşavir, yeminli mali müşavir bazen de devlette görevli gelir uzmanları olabilmektedir. Şu anda devam eden 70.000’in üzerinde dava söz konusudur. Bilirkişiler, vergi müfettişlerinin düzenledikleri raporların bir özetini yapmakta ve sonuçta suçun varlığına kanaat getirmektedirler.

Bu rapor üzerine de asliye ceza mahkemeleri mahkûmiyete karar vermekte, verilen cezaya göre istinaf, bazen de Yargıtay derken hop hapisle süreç sonuçlanmaktadır.

Ülkemizde sahte fatura düzenleme ve kullanma olaylarının yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bunun en temel nedeninin genel Katma Değer Vergisi oranının yüzde 18 gibi çok yüksek bir oran olarak belirlenmesi olduğunu da biliyoruz.

Bunca yazılan vergi inceleme raporlarına ve mahkûmiyet kararlarına rağmen vakalar azalmak yerine artmaktadır.

Özellikle sahte fatura düzenleme fiili nedeni ile düzenlenen vergi inceleme raporları sonucunda önerilen tarhiyatların, tahsil edilemediğini de biliyoruz.

Bence çözüm, genel Katma Değer Vergisi oranı indirilmeli, ceza mahkemelerinde vergi suçu nedeniyle cezalandırılmak için “vergi zıyaı” şartı aranmalı, vergi suçlarına ceza verilirken bu suçun “zincirleme suç” olduğu kabul edilerek hüküm kurulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir