Vergi Cezasının Kısmen ya da tamamen Kalkması ve Ceza kesilmeyecek Haller

Genel

A. Vergi Cezaya Kısmen veya Tamamen kaldırılan Haller

1. Ödeme: Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten başlayarak 1 ay içinde ceza ödenmelidir. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde ceza ödenir.

2. Ölüm: Cezanın muhatabı olan mükellefin ölümü halinde; mükelleflerin varsa ölüm anına kadar ödemedikleri cezaların ortadan kalkmasına neden olur. Ancak ölüm halinde mükellefin borçları ortadan kalkmaz.

3. Cezalarda indirim: Cezaları kısmen kaldırır. Vergi zıyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurularak vadesinde veya 6138 sayısı kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeneceği bildirilirse;

  • Vergi cezası ilk kez kesilecek ise cezanın yarısı, daha sonraki vergi cezalarında ise 1/3’ü indirilir.
  • Genel ve özel usulsüzlük cezalarının her defasında 1/2’si indirilir.

Yani; vergi zıyaı cezası ilkinde yarı tutarda arkasından kesilecekler 2/3 tutarında, usulsüzlük ve özel usulsüzlükler ise 1/2 oranında uygulanır.

4. Uzlaşma: Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yoludur. Uyuşmazlıkların idari çözüm yolları kısmında daha ayrıntılı anlatılacaktır. Mükellefin başvurabileceği iki tür uzlaşma söz konusudur;

  • Tarhiyat öncesi uzlaşma; Verginin tarhı ve cezanın kesilmesi öncesinde mükellef başvurabilir.
  • Tarhiyat sonrası uzlaşma; Ceza kesilip tebliğ edildikten sonra mükellefin başvurabileceği uzlaşmadır.

5. Terkin: VUK Md. 115’deki şartların meydana gelmesi halinde vergi ya da cezalar terkin edilir yani bahsi geçen vergi veya cezalar silinir.

6. Aflar: Devlet kanunla bir takım vergi suç ve cezalarını kesinleşmiş olsun veya olmasın kısmen ya da tamamen ortadan kaldırır. Bu durumda devlet şartlarını kendi koyduğu biçimde verdiği cezalardan tek taraflı olarak vazgeçer.

B. Vergi Cezası Kesilmeyecek Durumlar; Yanılma ve Görüş Değişikliği

Yetkili makamların mükellefin yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi de hesaplanmaz. Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ ve sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve kanaat ilişkin genel tebliğ ve sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanmaz.

  1. Pişmanlık ve Islah: Pişmanlık vergi zıyaı cezasını, kaçaklık ve iştirak cezalarını kaldıran bir müessesedir, Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını kaldırmaz. Emlak vergisinde uygulanmaz. Beyana dayanan vergilerde vergi zıyaı cezasını gerektiren hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıdaki şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez, kaçakçılık ve iştirak cezaları uygulanmaz.

Haber vermeden önce muhbir tarafından ihbar yapılmamış olması Haber vermeden önce bir vergi incelenmesine başlanılmamış olması

Verilmemiş ya da eksik verilmiş beyannamelerin pişmanlık başvurusundan itibaren 15 gün içinde verilmesi, düzeltilmesi Vadesi geçmiş verginin “gecikme zammı oranında bir zamla” birlikte başvurudan itibaren 15 gün içinde ödenmesi            

2- Mücbir sebepler: Vergi borcunu kaldırmadığı halde vergi cezasını kaldırmaktadır.                                        

3- Ceza Kesme Zaman Aşımı: Özel usulsüzlük ve vergi zıyaı cezalarında 5 yıl genel usulsüzlük cezasında 2 yıldır. Ancak, aynı yıl hem usulsüzlük cezası hem de vergi zıyaı cezasına ilişkin zaman aşımı uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir