Zaman Aşımına Uğramış Vergi Borçlarının İptali İçin İtiraz Dava Dilekçe Örneği;

Genel Üst Yönetim Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları
  • Öncelikle yürütmenin durdurulması talebimizin kabulü ile dava konusu ödeme emrinin tahsili işleminin dava sonuna kadar DURDURULMASINA,                                                                      
  • Davamızın kabulü ile zaman aşımına uğramış olan vergi borçlarının KALDIRILMASINA,                                                                     
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idare üzerine BIRAKILMASINA, Karar verilmesini talep ederiz.

… VERGİ MAHKEMESİNE

DAVACI: 

VEKİLİ: 

DAVALI:                              

KONUSU: Şirkete yükletilen vergi borçları zaman aşımına uğramış olduğundan itirazlarımızın sunulmasını havi dava dilekçemizdir.

TEBLİĞ TARİHİ    : –

TAKİP DOSYA NO : –

DÜZENLENME TARİHİ:

MİKTARI:

AÇIKLAMALAR

1- Davalı idare tarafından ne müvekkil şirkete ne de yetkilisine herhangi bir ödeme emri tebliğ edilmemiştir. Müvekkil e-devletten sorgu yaptığı zaman üzerinde vergi borcu olması nedeniyle aracının haczedildiğini görmüştür. Durumu detaylıca incelediğinde işbu vergi borcunun kayınvalidesiyle birlikte kurmuş olduğu “…………….” ait bir borç olduğunu fark etmiştir. Müvekkilimin kayınvalidesi söz konusu şirketin yetkili müdürü iken 2011 yılında vefat etmiştir. Ayrıca şirket …. Yılında tescilden men edilmiş olup, herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır.

2- Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere ne müvekkile ne de tarafıma herhangi bir ödeme emri tebliğ yapılmamıştır. Vergi Usul Kanununun “Tebliğ esasları” başlıklı 93. Maddesi; “Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.” Hükmünü amirdir. Yine Vergi Usul Kanunu’nun “ Tebliğ Yapılacak Kimseler” başlıklı 94.maddesinde “Tebliğ, mükellefe, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.” hükmü yer almaktadır. Ödeme emrinin içeriğini teşkil eden vergi ve cezaların tebligatı adreslerimiz bilinmesine rağmen ne tarafıma ne de müvekkile yapılmıştır. Hal böyleyken tarafımıza herhangi bir tebliğ yapılmadan müvekkil şirkete vergi borcu tahakkuk edilmekle birlikte tahsil işlemlerine başlanmıştır.

3- Müvekkil e-devletten sürekli vergi borçlarını sorgulamaktadır. Hali hazırda 07.11.2016 tarihi itibarıyla müvekkilin herhangi bir vergi borcu sistemde gözükmemektedir.                                                                                                                             

(EK 1: Borç sorgulama ekran görüntüleri) Ancak aracına haciz konulması üzerine e-devletten yapılan sorgulama sonucunda müvekkil, 2006-2007-2008-2009-2010-2012 yıllarına ait vergi borçlarıyla karşılaşmıştır. 

Vergi Hukukunda zamanaşımı, vergi alacağını ortadan kaldıran nedenlerden birisidir. Vergi borçlarına ve cezalarına ilişkin zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu Vergi Usul Kanunu’nun amir hükmüdür. Vergi Usul Kanununun 114. Maddesinde; “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.“  denilmektedir. Bu düzenleme ile tahakkuk zaman aşımı süresi beş yıl olarak kabul edilmiş olup, vergi alacağının doğduğu takvim yılı başlangıç olarak kabul edilip, beşinci yılın dolmasıyla vergi borcu zamanaşımına uğramaktadır. Dava konusu vergi borçlarının zamanaşımına uğradığı açıktır.

Danıştay 3. Dairesi’nin 20.01.2009 gün, 2006/3902 E., 2009/51 K. sayılı kararında; “Kanuni temsilci olduğu limitet şirkete ait vergi borcunun tahsili amacıyla 29/11/2004 tarihinde tebliğ edilen dava konusu ödeme emri düzenlenmeden önce asıl borçlu şirket hakkında zamanaşımını kesecek nitelikte herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle 31/12/2003 tarihinde zamanaşımına uğradığı anlaşılan vergi borcunun kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan istenilmesi mümkün bulunmamaktadır. Davacının araçlarına ve evine uygulanan haczin davalı idarece zamanaşımını kestiği öne sürülmekte ise de, bu durum asıl borçlu adına yapılan bir işlem olmaması nedeniyle, beş yıl içinde tahsil edilemeyen vergi borcunun zamanaşımına uğradığı açık olduğundan kanuni temsilciden aranmasında hukuka uygunluk görülmemiştir. “ denilmektedir.

Yukarıdaki Danıştay kararı uyarınca söz konusu vergiler ve yargı harcı alacakları zamanaşımına uğramıştır.  Vergi daireleri amme alacağının tahsilinde zamanaşımını resen dikkate almak zorundadır. Çünkü zamanaşımına ilişkin hüküm kamu düzeninden kaynaklanmaktadır. İşbu nedenlerle zamanaşımına uğramış olan vergi borçlarının iptalini talep ediyoruz.

4- Yukarıda açıkladığımız üzere tarafımıza herhangi bir ödeme emri tebliğ edilmemiştir. Buna rağmen davalı İdare tarafından vergi borcunun tahsili yoluna gidilmesi müvekkil açısından telafisi imkânsız zararlara yol açmış, aracına haciz konulmuştur. Dolayısıyla 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun yürütmenin durdurulmasına ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen 27. maddesinde yer alan şartların eksiksiz bulunduğu kanaatindeyiz.

Bu nedenlerle yürütmeyi durdurma talebimizin kabulü ile dava konusu vergi borçlarının tahsili işlemlerinin dava sonuna kadar durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: VUK. Her türlü yasal mevzuat.

DELİLLER: Vergi Dairesi kayıtları, e-devlet çıktıları, Resmi Kurum kayıtları, Keşif, Bilirkişi incelemesi, karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü kanuni ve takdiri delil.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve re ’sen gözetilecek nedenlerle;

1-Öncelikle yürütmenin durdurulması talebimizin kabulü ile dava konusu ödeme emrinin tahsili işleminin dava sonuna kadar DURDURULMASINA,

2-Davamızın kabulü ile zamanaşımına uğramış olan vergi borçlarının KALDIRILMASINA,

3-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı idare üzerine BIRAKILMASINA,

Karar verilmesini talep ederiz. 15.03.2019

      DAVACI

 …………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir