Tüketici Hakları…

Tüketici Hakları Sıkça Sorulan Sorular. 1- Tüketicilerin garanti ile ilgili hakları nelerdir? Tüketicinin garanti ile ilgili hakları Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 8 inci (Ücretsiz onarım hakkı) ve 9 uncu (Tüketicinin diğer hakları) maddelerinde açıkça ifade edilmiştir. Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Ücretsiz onarım isteme hakkı” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre; tüketicinin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Garanti Belgesi Yönetmeliğinin, “Tüketicinin diğer hakları” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Devamı

Elektronik Ortamda Yazışma Kuralları Nasıl Olacaktır?

Elektronik Ortamda Yazışma Kuralları Nasıl Olacaktır?
Baş döndürücü ve hızla gelişen teknolojiden daha etkin ve verimli faydalanmak amacı ile güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda veya el yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda yapılan resmî yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek, bilgi veya belge alışverişini, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütmek ve uygulama birliğini sağlamaktır. Yönetmelik, resmi yazışma süreçlerinde önemli değişiklikleri ve yenilikleri kapsamaktadır.10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” le elektronik ortamda yapılacak yazışma kurallarını belirlemekte ve güncelleştirmektedir.

Devamı

Aman, Dikkat! Ev Alırken Tazminat Ödeyebilirsiniz!

Aman, Dikkat! Ev Alırken Tazminat Ödeyebilirsiniz!
Binada Görevli Çalışanların Kıdem Tazminatından Eski Ev Sahibi Mi Yenisi Mi Sorumludur?
Ev satın aldığınızda hiç hesapta olmayan ve görünmeyen problemler başınızı ağrıtabilmektedir. Gereksiz sinir krizlerine girebiliyorlar. Tüm problem eski konutlardan oluşuyor.
Apartmanlarda çalışan görevlilerin (kapıcı, güvenlik, hizmetli ve diğer) kıdem tazminatı hakkı bulunuyor.
Ev satın alanlar, 20-30 yıldır çalışan kapıcıların emekliliği veya işten çıkartılması sırasında ağır kıdem tazminatı yükü ile karşı karşıya kalabilmektedirler.
Eski daire satın alanlar, apartman görevlilerinin kıdem tazminatı vb. konusunda nelere dikkat etmeli?

Devamı

Özelge, İkinci el oto alım satım işinde belge düzeni hakkında.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü
Sayı: 67854564-105[1741-6150]-E.135468
Tarih: 22.04.2020
Konu: İkinci el oto alım satım işinde belge düzeni.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ikinci el araç alış satış faaliyeti ile uğraştığınız, araç alım satımlarınızda aracın satış bedelinin söz konusu aracın alış bedelinin altında kalmasından bahisle zarar ettiğinizi belirterek, bu satış işlemi için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenecek ise fatura içeriği tutarın beyannamenin hangi bölümüne yazılacağı ve KDV matrahının ne olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Devamı

Son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ancak hayvan yemine katılmak suretiyle satılacak ürünlerin değerlemesi hk.

Son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ancak hayvan yemine katılmak suretiyle satılacak ürünlerin değerlemesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile; her türlü yiyecek, içecek ve gıda maddesi imalatı ve ticareti ile iştigal eden kurumunuzun depolarında miadı dolmuş, hasar görmüş, üretimden kalkmış ve insan sağlığını tehdit eden ürünlerin imhasının “Çevre İzin ve Lisans”ına sahip … Limited Şirketi aracılığı ile gerçekleştirildiği, söz konusu ürünlerin üretim amacı doğrultusunda kullanılmamakla birlikte hayvan yemine belirli oranda katılmak suretiyle kullanılabildiği, imha işlemine şirket yetkilileri ve … yetkililerinin de yer aldığı bir komisyon nezdinde tespit tutanağı düzenlenmek suretiyle öncelikle cam, jelatin veya kağıt ambalajlarından ayrılarak başlanıldığı, ambalajların içinde yer alan kahvenin hayvan yemi ile karıştırılmak suretiyle kullanılabilmesi için “big bag” denen büyük torbalarda toplanarak sembolik tutarlarda satıldığı, ambalajların ise yakılarak ve kırılarak imha edildiği belirtilerek; satılan malların maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki zararın kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, imha işlemi ve değeri düşen malların bedel tespiti için takdir komisyonu kararı alınması gerekip gerekmediği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Devamı

Sosyal Medya Mesaj Ve Yazışmalarının Delil Niteliği İle İlgili Yargıtay Kararı;

Sosyal Medya mesaj ve yazışmalarının delil niteliği ile ilgili Yargıtay Kararı; Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tarih: 15.02.2016 Esas: 2015/14813 Karar: 2016/2351 sayılı kararında sosyal medya (facebook) mesajlaşmalarının ve yazışmalarının delil olma niteliğini tartışmış ve Yüksek mahkeme bu mesajların delil olarak kabulünün gerektiği yönünde karar vermiştir.

Devamı

Amme Alacaklarında Menkul Malların Haczi ve İcra Satışı Nasıl Olmaktadır?

Amme Alacaklarında Menkul Malların Haczi ve İcra Satışı Nasıl Olmaktadır?
Borçlunun Sahibi Olduğu Menkul Malların Haczi Hakkında,
Kamu icra hukuku, devlet ile özel şahıslar/şirketler arasında başta vergi alacağı olmak üzere kamu alacaklarının takip ve tahsil usullerini düzenlemektedir. Özel kişiler arasındaki bu ilişkileri 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu düzenlerken, kamu alacaklarının takip ve tahsili ile ilgili hususlar ise 6183 sayı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmektedir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 62 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahısların elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklardan amme alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczolunacağı öngörülmüştür.

Devamı