Müjde! e-Ticaret Faaliyetinize İstinaden Vergi İncelemesine Tabi Oldunuz! Ama Nasıl Olur?

Müjde! e-Ticaret Faaliyetinize İstinaden Vergi İncelemesine Tabi Oldunuz! Ama Nasıl Olur? Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134. Maddesinde amacı belirtilen vergi incelemesinin mükellefler nezdinde başlaması Vergi Denetim Kurulu tarafından gönderilen “Defter Belge İbraz” yazısının tebliğidir.

Devamı

Yargıtay Kararı, Sahte fatura Kullanmak,

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2019/3677 E. , 2020/694 K.”İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte fatura kullanmak HÜKÜM: Mahkûmiyet Yapılan yargılamaya, toplanıp gerekçeli kararda gösterilerek tartışılan delillere, Mahkemenin kovuşturma neticesinde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz nedenlerinin reddine, ancak;
1- Aynı beyanname döneminde birden çok sahte fatura kullanan sanık hakkında TCK’nin 43. maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı, faturaların adet ve tutarları, zarar miktarı, kastın yoğunluğu ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmesiyle yetinilmesinin gerektiği; Zonguldak… Başkanlığı‘nın 08.05.2009 tarihli VDENR-2009-1036/47 sayılı Vergi Suçu Raporu ve eklerine göre, sanığın 2 farklı mükelleften aldığı 13 adet sahte faturayı KDV indiriminde kullandığının belirtildiği, buna karşılık faturaların tamamına ilişkin fatura tarihlerini de içerecek şekilde ayrıntılı bilgiye raporda yer verilmediği anlaşılmakla, suça konu faturaların aynı beyanname döneminde kullanılıp kullanılmadığı katılan kurumdan sorularak ve dosya içerisinde asıl ya da suretleri bulunmayan faturaların tarihleri de tespit edilerek, sonucuna göre sanık hakkında TCK‘nin 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ile sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması,

Devamı

İhtirazi Kayıt Ne Demektir? İhtirazi Kayıt Nasıl Olmalıdır?

İhtirazi Kayıt Ne Demektir? İhtirazi Kayıt Nasıl Olmalıdır? Vergi Hukukunda İhtirazi kayıtla beyanname vermek, mükelleflere kendi beyanlarına dava açma ve bu şekilde ihtilaflı bir konuda başlangıçta vergi idaresinin uygulamasına uyma; ancak bu uygulamanın hukuka uyarlılığı hususunda yargı yoluna başvurma imkânı sunmaktadır. Vergi yargısı birçok kararında ihtirazi kaydın sadece süresinde verilen beyannameler üzerine düşülebileceği gerekçesiyle özel esaslara girmemek için verilen KDV düzeltme beyannamelerine istinaden yapılan tahakkukların terkini taleplerini usulden reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru üzerine verdiği karar sonrası ise, süresinden sonra verilecek düzeltme beyannamelerine de ihtirazi kayıt şerhi konulabilmesinin vergi yargısınca da kabul göreceği değerlendirilmektedir. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte kelimenin karşılığı “çekinme, sakınma” ve “çekincedir. “ihtirazı kayıt” kelimesinin Türkçe karşılığı “çekince kaydı” olmaktadır.

Devamı

Yargıtay, 11. Ceza Dairesi Şirket Vekilinin Sahte Fatura Kullanması Hakkında Karar

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Sanık ve müdafinin aşamalardaki savunmalarında, kayıtlarda ortak ve müdür olarak görünen sanığın şirket adına işlem yapabilmesi için … isimli kız kardeşine noterlikte düzenlenen vekaletname ile yetki verdiğini, şirketin faaliyeti ile fiilen (diğer ortak … …’ın eşi) … …’ın ilgilendiğini, şirketin faaliyeti ve suça konu faturaların kullanılması konusunda sanığın bilgisinin bulunmadığını beyan etmeleri karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından; suça konu faturaları düzenleyen mükellefler hakkında düzenlenmiş vergi inceleme raporlarının ilgili vergi dairesinden getirtilmesi, aynı mükellefler hakkında dava açılmış ise, dosyalarının getirtilerek incelenmesi ve bu davayla ilgili belgelerin onaylı örneklerinin çıkartılarak dosya içine konulması gerekir ve buna göre hüküm kurulmalıdır.

Devamı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Sahte Faturada Zincirleme Suç Cezası

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Suça konu faturaların bir takvim yılında KDV ve Kurumlar Vergisi indiriminde farklı zamanlarda kullanıldığının anlaşılması karşısında TCK’nin 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırıdır.
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararın şöyledir,

Devamı

Yargıtay Kararı, Defter, Kayıt Ve Belgeleri Gizleme, Sahte Müstahsil Makbuzu Ve Fatura Düzenlemede Suçlarında Tespitler

Yargıtay 11. Ceza Dairesi; 2016/9132 E. Defter, kayıt ve belgeleri gizleme, sahte müstahsil makbuzu ve fatura düzenleme suçlarından yargılama yapılırken; suçlara konu olan müstahsil makbuzlarının ve faturaların gerçek bir ticari ilişkiye dayandığını, sahte müstahsil makbuzu ve fatura düzenlemediklerini savunmaları karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi bakımından; Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından müstahsiller nezdinde yapılan incelemelere ilişkin raporların onaylı örneklerinin getirtilmesi, mal satıp satmadıkları, satmışlarsa satılan malın cinsi ve miktarı, bu malın üretimine ve satışına ilişkin ellerinde belge bulunup bulunmadığı sorulup varsa buna ilişkin belgelerinin dosya arasına alınması; faturaları kullandığının tespit edilmesi gereklidir.

Devamı

Danıştay Vergi Daireleri Kurulu, Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar

Danıştay Vergi Daireleri Kurulu, Bölge idare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi hakkındaki kararı, vergi inceleme raporu ve/veya vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin davacının savunma hakkını kısıtladığı ve davacı hakkında tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatası oluşturduğu, bu nedenle dava konusu cezalı tarhiyatlarda hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle karar vermiştir.
– İlk derece mahkemesince belirtilen gerekçeyle dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verildiği dosyalarda ise davalı idarenin istinaf istemi 1. Vergi Dava Dairesince reddedilmiştir.
– İhbarname ekinde tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil hatası olduğu ve davacının savunma hakkını kısıtladığı gerekçesiyle dava konusu cezalı tarhiyatların kaldırılması yolunda kararlar vermiştir.
– (Ek: RG-25.10.2016-29868) Sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun başka bir mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi durumunda, söz konusu Vergi Tekniği Raporu, sahte belge kullanan mükellef nezdinde düzenlenecek vergi inceleme raporlarına ek yapılmaz. Ancak, sahte belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, sahte belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair Vergi Tekniği Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı olarak yer verilir.”

Devamı

Fiili Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları

Fiili Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları, Sahte fatura düzenlemek veya kullanmaktan dolayı açılan davalarda ceza mahkemeleri kanaat yargılaması yapmakta ve raporlarda, şüphelinin (Mükellefin) sahte fatura düzenlediği kanaatini uyandıracak yeterli delilin bulunması durumunda ilgili kanunlarda belirtilen hapis cezaları vermektedir. Mahkemeler, ara karar ile mükellefin vergi tekniği ve suçu raporuna konu olan faturaları aldığı mükellefe sahte fatura düzenlediği vergi tekniği raporu ile tespit edilen mükellefe ait vergi tekniği raporunu ister ve bu vergi tekniği raporunu, yeterli araştırma yapılarak düzenlenip düzenlenmediği, kesin kanaati oluşturacak tespitlere yer verilip verilmediği konularını objektif olarak da inceler.
Vergi inceleme elemanı mükellef hakkında yapılan yoklamalar ve tespitler incelemenin ilk sıralarında göz önünde bulundurmaktadır.
Tespitler ve yoklama sonucunda mükellefin, faaliyet gösterdiği işletmesinin metrekaresinden, demirbaş ve stok durumuna, şubesinin veya deposunun bulunup bulunmadığına, çalışan işçi sayısından, işyerini kiraya verenin ifadelerine kadar mükellefin faaliyeti ile ilgili birçok bilgi tutanak altına alınır. Toplanan bilgiler, mükellefin beyan ettiği meblağlardaki alım-satımı gerçekleştirebilecek iş hacminin olup olmadığı, iş ilişkilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusundaki kanaati etkilemektedir.

Devamı

Kullanılan Sahte Faturaların Beyannamelerden Çıkarılması

Kullanılan Sahte Faturaların Beyannamelerden Çıkarılması,
VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI
Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından gönderilen yazılar üzerine kullanılan sahte belgelerin beyannamelerden ihracı ile düzeltilen beyannamenin ihtirazı kayıtla verilmesi halinde, Anayasa Mahkemesi’nin 27.02.2019 tarih ve B.No:2015/15100 sayılı kararı gereği bu beyannamelere karşı açılan davalar kabul edilecektir.
Ancak Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün böyle bir yazısı yoksa sonradan verilen ihtirazı beyannameye açılan dava esasa girilmeden reddedilecektir.
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
2020/191 Esas – 2020/259 Karar
“İçtihat Metni”
T.C. D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Devamı

Muhasebe Hilesi

Muhasebe Hilesi,
213 sayılı Vergi Usul Kanununda muhasebe hilesi kavramı açık ve net olarak tanımlanmamış olmasına rağmen, Kanunu 359. maddesi a fıkrasında “Vergi Kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarında hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlerle kaydı gereken hesap işlemleri vergi matrahının azaltılması sonucu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarında kaydedenler..’’ olarak bahsedilmiştir
Danıştay 3. Dairesi vermiş olduğu bir kararda konuyu muhasebe hilesi ile muhasebe hatası arasındaki farkı vurgulayarak açıklamıştır.
Buna göre, her iki kavram da hesap işleyişi ve kayıt düzeninin vergi ve muhasebe ilkelerine aykırı tutulması anlamına gelmektedir. Diğer yandan, Muhasebe Hilesi muhasebe hatasının aksine, menfaat sağlamak amaçlı, vergi matrahını azaltacak kayıt ve işlemler olarak değerlendirilmektedir. Öz olarak konuya ilişkin kaydın arkasında manevi unsur yani kasıt olması halinde muhasebe hilesinden bahsedilmektedir. Karara konu olayda şirket ile ortak arasında muvazaalı olduğu iddia edilen bir alacak sözleşmesinden dolayı şirket kayıtlarında özellikle yılsonu itibari ile tazminat ve gider kayıtları tespit edilmiştir.

Devamı