By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

kayıtlarına intikal ettirdiği bir kısım faturanın gerçek bir mal veya hizmet teslimine dayanmadığı ileri sürülerek takdir komisyonu kararlarına istinaden, değinilen faturalara konu katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle 2008 yılının Şubat ilâ Kasım dönemleri için re’sen salınan katma değer vergileri ile bir kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2018/702 Karar No : 2018/921 İstemin Özeti : Davacı adına,…

şirket ortağı ile imzalanan ödünç para akdinin muvazaalı olduğu ve söz konusu sözleşme uyarınca kararlaştırılan cezai şartın muhasebe hilesi yapılarak kurumlar vergisi matrahından haksız yere indirildiği yolunda tespitler içeren vergi tekniği raporu ve vergi inceleme raporu uyarınca 2011 yılına ilişkin re’sen salınan üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ile dayanak inceleme raporunun iptali için dava açılmıştır.                                                                                                                                            

T.C. DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No: 2014/5545 Karar No: 2018/3664               …