Amme Alacaklarında Menkul Malların Haczi ve İcra Satışı Nasıl Olmaktadır?

Amme Alacaklarında Menkul Malların Haczi ve İcra Satışı Nasıl Olmaktadır?
Borçlunun Sahibi Olduğu Menkul Malların Haczi Hakkında,
Kamu icra hukuku, devlet ile özel şahıslar/şirketler arasında başta vergi alacağı olmak üzere kamu alacaklarının takip ve tahsil usullerini düzenlemektedir. Özel kişiler arasındaki bu ilişkileri 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu düzenlerken, kamu alacaklarının takip ve tahsili ile ilgili hususlar ise 6183 sayı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmektedir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 62 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahısların elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklardan amme alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczolunacağı öngörülmüştür.

Devamı