e-tebligatın 5 Gün İçinde Okunmuş Sayılması AYM’den Döndü.

e-tebligatın 5 gün içinde okunmuş sayılması AYM’den döndü.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Vergi Dava Dairesi’nin 28.01.2019 tarihli 2018/3339 Esas, 2019/13 Karar sayılı ilamının ilgili bölümü şöyledir:
“Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağına göre, sürelerin tespiti ve kontrolü açısından alındı bilgisinin teyit edilmesi ile birlikte muhatabınca görüldüğünün yahut görülmüş sayıldığı durumların ispatı gerekmektedir. Aksi kabul, tebligattan varılmak istenen amaçla bağdaşmayacaktır. Bu durum; tebliğ memurunun imzasını içeren mazbata yerine, gönderildi ve alındı bilgilerinin geçeceği düşünüldüğünde, daha da önem arz etmektedir. Tebligatı çıkaran merciin internet yoluyla tebligat yapmasıyla eş zamanlı olarak muhatabın cep

Devamı

Anayasa Mahkemesi Kararı, Menfi Tespit Hakkındadır.

Anayasa Mahkemesi Kararı, Menfi Tespit Hakkındadır. Anayasa Mahkemesinin 14.11.2019 Tarihli ve E: 2019/11, K: 2019/86 Sayılı Kararı – 2004 Sayılı Kanun Menfi Tespit Hak. 03 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31057
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2019/11
Karar Sayısı: 2019/86
Karar Tarihi: 14.11.2019
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU: 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle değiştirilen 72. maddesinin;
A. İkinci fıkrasında yer alan “İcra takibinden önce açılan…” ibaresinin,
B. Üçüncü fıkrasının,
Anayasanın 21., 35., 36., 40., 41. ve 125. maddelerine….

Devamı

AYM’ “ortağı olunan iş yerinde 4/a sigortalısı olunamaz” dedi! Neden?

AYM’ “ortağı olunan iş yerinde 4/a sigortalısı olunamaz” dedi S.G.K sisteminde sigortalılık açısından “teklik ilkesi” kuraldır. Yani kişinin aynı anda tek bir statüde sigortalı olması esastır. Bazen kişinin aynı anda hem SSK (4/a) hem de BAĞ-KUR (4/b) kapsamında çalışması söz konusu olabiliyor. SSK ve BAĞ-KUR’un ayrı kurumlar ve ayrı kanunlarının olduğu Ekim 2008 öncesinde, kişinin aynı anda hem SSK’lı hem de Bağ-Kurlu sayılmasını gerektirecek çalışmasının varlığı halinde, önce başlayan sigortalılık statüsü geçerli sayılıyordu.

Devamı

Yargılamanın Yenilenmesi, Anayasanın 36. maddesi adil yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, yargılama ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin şikayetlerinin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikayetleri ile İtiraz Merci tarafından Savcının görüşünün bildirilmemesi nedeniyle çelişmeli yargılama ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin şikayetlerinin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
Gerekçeli karar hakkı ve çelişmeli yargılama ilkesi açısından Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Devamı

Anayasa Mahkemesi Fiili Hizmet Süresi Zammı Kararı,

Anayasa Mahkemesi Fiili Hizmet Süresi Zammı 25.12.2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı Kararı Fiilî hizmet süresi zammından yararlanmak için çalışmalarının basın ve gazetecilik mesleğinde geçmiş sayıldığının tespiti talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Devamı

Anayasa Mahkemesi Basın Mesleğinde Ödenmeyen Ücret Alacakları

Anayasa Mahkemesi Ödenmeyen Ücret Alacakları 25.12.2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı Kararı Ödenmeyen ücret alacaklarının günlük yüzde beş fazlasıyla tahsiline karar verilmesi talebiyle açılan alacak davasında itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Devamı

Adres kayıt sistemine tebliğ edilen vergi ziyaı cezasının iptali hakkındadır.

Davacının adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğ edilen vergi ziyaı cezası içerikli ihbarnamenin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Devamı

Anayasa Mahkemesi Kararı, Sağlık Giderlerine Borç Çıkarılması İşlemine İtiraz,

Anayasa Mahkemesi
E: 2019/20
K: 2019/95 Sayılı Kararı
Ödenen emeklilik aylıkları ile sağlık giderlerinin borç çıkarılması işlemine karşı açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
11 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 31036
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Devamı

Kamuya Olan Borçlardan Sorumluluk Anayasa Mahkemesi kararı

Kamuya Olan Borçlardan Sorumluluk Anayasa Mahkemesi 2015/11192  Başvuru, temsil yetkisini haiz olmamasına rağmen yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin kamuya olan borçlarından dolayı başvurucunun sorumlu tutulması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 19 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30836 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: GENEL KURUL KARAR EROL KESGİN BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2015/11192 Karar Tarihi: 30.5.2019 […]

Devamı

Anayasa Mahkemesi Vergi Cezalarında İki Kez Yargılanma Cezalandırma Hakkındaki Kararı

ANAYASA MAHKEMESİNİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI FİİLİ NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASINA EK AYRICA MAHKÛMİYET CEZASI UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARI ÖZET: Anayasa Mahkemesi, 27.3.2019 tarihli ve 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararında “komisyon karşılığında sahte fatura düzenleyerek gelir elde etme” fiili nedeniyle ⎯  Vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezaları uygulanan ⎯ Bunun yanında sahte fatura kullanmak ve düzenlemek suretiyle vergi […]

Devamı