İhbar İkramiyesinin Ödenmemesine Karşı Dava Açma Süresi,

İhbar İkramiyesinin Ödenmemesine Karşı Dava Açma Süresi ile İlgili Danıştay Kararı Danıştay 3. Dairesinin 16.02.2011 tarih ESAS: 2009/837 KARAR: 2011/521 sayılı Kararı İstemin Özeti: Davacının ihbar ikramiyesi ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı açılan davayı; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7’nci maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu, 10’uncu maddesinde, ilgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde vergi mahkemelerine dava açabilecekleri, altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgilinin bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebileceği, bu takdirde dava açma süresinin işlemeyeceği, ancak, bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemeyeceğinin hükme bağlandığı, davacının 16.3.2005 günlü başvurusu üzerine kesin olmayan bir cevap verildiğinden, anılan tarihten itibaren altı ay içinde dava açılması gerekirken, yeni bir dava hakkı doğurmayan ikinci başvurudan sonra, 11.8.2008 tarihinde açılan davanın süresinde olmadığı gerekçesiyle süre aşımı yönünden reddeden Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 16.10.2008 gün ve E:2008/1100, K:2008/1429 sayılı kararının; 16.3.2005 tarihli ihbarı üzerine başlatılan incelemenin üç yıl sürdüğü, ikramiye inceleme sonucu tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler üzerinden hesaplanacağından dava hakkının da bu tarihten sonra doğacağı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Devamı

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ŞİRKETLE İLGİSİ BULUNMAYAN BİR ADRESE TEBLİGATA ÇIKARILAN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMESİNE İLİŞKİN YAZININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ – DAVALININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ŞİRKETLE İLGİSİ BULUNMAYAN BİR ADRESE TEBLİGATA ÇIKARILAN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMESİNE İLİŞKİN YAZININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ – DAVALININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ

Devamı

Danıştay Dokuzuncu Dairesi, İlan ve Reklam Vergisi

Danıştay Dokuzuncu Dairesi, İlan ve Reklam Vergisi, E.2018/154 14 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31068 – Esas No: 2018/154 – Karar No: 2019/4849 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı : …Bilgisayar ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Vekili: Av. C. A Sıhhiye/ANKARA Davalı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı – ANKARA Vekili: Av. S. – Aynı Adreste İstemin Konusu: Ankara 2. Vergi Mahkemesinin 26.04.2017 tarih ve E:2016/2052, K:2017/600 sayılı kararının kanun yararına temyizden incelenerek bozulması istenilmektedir. Yargılama Süreci; Dava Konusu İstem: Davacı şirket tarafından, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan iş yeri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen borç hesap kartıyla 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ilan ve reklam vergisi, katma değer vergisi dahil tahsis ücreti ile gecikme zammının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

Devamı

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı, Defter ve Belgeleri İncelemeye İbraz Etmeme,

Defter ve Belgeleri incelemeye İbraz Etmeme Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/3, K: 2019/1) 25 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30842 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No: 2013/3 – Karar No: 2019/1 ÖZÜ: 1- Defter ve belgelerin kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep nedeniyle incelemeye ibraz edilmemesi re’sen tarh nedeni olmakla birlikte, ibraz ödevinin yerine getirilmediğinden bahisle yapılan tarhiyatın hukuka uygun düşmeyeceği, 2- Kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen mükellef adına ibraz ödevini yerine getirmediğinden bahisle yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatma karşı açılan davada, defter ve belgelerin mahkemeye sunulabileceğinin ileri sürülmesi halinde, söz konusu defter ve belgeler mahkemece istenilip, vergi idaresi de haberdar edilerek, vergilendirmenin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

Devamı

İşlemin İptali – Vergi Mahkemesince Davacının Hisse Oranı ve Vergilendirme Dönemi Sorumluluğu Kararın Bozulması,

İŞLEMİN İPTAL İSTEMİ – VERGİ MAHKEMESİNCE DAVACININ HİSSE ORANI VE VERGİLENDİRME DÖNEMİ DİKKATE ALINARAK YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – KARARIN BOZULMASI
T.C. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
ESAS: 2016/1011
KARAR: 2016/1212
KARAR TARİHİ: 14.12.2016
T.C DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2019/ 212
Karar: 2019 / 588
Karar Tarihi: 18.09.2019
İŞLEMİN İPTAL İSTEMİ – VERGİ MAHKEMESİNCE DAVACININ HİSSE ORANI VE VERGİLENDİRME DÖNEMİ DİKKATE ALINARAK YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – KARARIN BOZULMASI
ÖZET: Davacı, ortağı olduğu… Limited Şirketindeki hisselerini 24.03.2006 tarih ve 6520 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen… Noterliğinin… Tarih ve… Yevmiye sayılı hisse devir

Devamı

Danıştay Kararı, İnceleme Elemanı Tarafından Ödemelerin Gerçek Olup Olmadığına Yönelik…

T.C. DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE Özet: İnceleme elemanı tarafından ödemelerin gerçek olup olmadığına yönelik herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmamış ve herhangi bir eleştiri de getirilmemiş olması karşısında söz konusu faturaların sahte olduğunun şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olarak ortaya konulduğunu kabul etmeye olanak bulunmadığı Hakkındadır.

Devamı

şirket ortağı ile imzalanan ödünç para akdinin muvazaalı olduğu ve söz konusu sözleşme uyarınca kararlaştırılan cezai şartın muhasebe hilesi yapılarak kurumlar vergisi matrahından haksız yere indirildiği yolunda tespitler içeren vergi tekniği raporu ve vergi inceleme raporu uyarınca 2011 yılına ilişkin re’sen salınan üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ile dayanak inceleme raporunun iptali için dava açılmıştır.                                                                                                                                            

T.C. DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No: 2014/5545 Karar No: 2018/3664                                                                                            […]

Devamı