Danıştay’ın Mali Müşavirler Hakkında Müteselsil Sorumluluk Raporu İle İlgili almış olduğu karar yeterli midir?

Danıştay’ın Mali Müşavirler Hakkında Müteselsil Sorumluluk Raporu İle İlgili almış olduğu karar yeterli midir? Öncelikle Danıştay nedir ve ne iş yapar? Akademik tarifi nedir? onu anlayalım. Danıştay, hükümetçe hazırlanan yasa, yönetmelik, tüzük tasarılarını, ayrıcalık sözleşmelerini vb. inceleyip görüşlerini bildirmek, yönetim davalarına bakmak gibi görevleri bulunan, bu konularda en yüksek bir danışma, yargılama yeri, bağımsız bir anayasa kuruluşudur. Danıştay 9. Dairesi tarafından verilen kararda; “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacı hakkında düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu (SMMM Sorumluk Raporu)’nda sorumluluğunu doğuracak hususların açık ve somut bir şekilde ortaya konulamaması, mükellefçe kendisine verilen bilgi ve belgelerden farklı olarak muhasebe kayıtlarına aykırı biçimde kayıt yaptığına veya kayıtları mali tablolara yansıtmadığına yönelik tespitlere yer verilmemesi durumunda, düzeltme ve şikâyet başvurusunun reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkındadır..” Karar verilmiştir. (Danıştay 9. Dairesi’nin 20.02.2020 gün ve E:2017/2642-K:2020/988 sayılı Kararı).

Devamı