Ödeme Emrine Karşı Borcum Yoktur İddiaları Sınırlı Bir Alandır.

Danıştay Üçüncü Dairesinin 03.10.2017 tarih Esas No : 2014/7818 Karar No : 2017/6548 sayılı kararında, ” İstemin Özeti : Davacı şirket adına, düzenlenen 10.12.2011 tarih ve 397 takip numaralı ödeme emrinin Ocak ila Aralık 2010 dönemlerine ilişkin beyanname ve Ba ve Bs formlarının verilmediğinden bahisle kesilen özel usulsüzlük cezalarına ilişkin kısmının iptali istemiyle dava açılmıştır. […]

Devamı

Mülkiyet Hakkının Öngördüğü Güvencelerinin Sağlanamamasından Başvuruculara Külfet Yüklediği, Mülkiyet Hakkının Korunması Müdahalenin Kamu Yararı Olması Gereken Adil Dengenin Aleyhte bozulduğu sonucuna ulaşılması Hakkındadır.

Şirketine ait faturalarda yer alan katma değer vergilerinin indirimlerden çıkarılması suretiyle ihtirazı kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerine 2010 yılının Mart ilâ Haziran dönemleri için tahakkuk eden katma değer vergileri ve hesaplanan gecikme faizleri ile % 50 oranında kesilen vergi zıyaı cezaları davaya konu yapılmıştır. Bir mükellefin düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla söz konusu faturalarda yer […]

Devamı

Ankara 6. Vergi Mahkemesi, 20.01.2016 tarih ve E:2015/800, K:2016/88 sayılı kararıyla; tarhiyatın dayanağı vergi inceleme raporunun atıfta bulunduğu vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil hatası olduğu ve davacının savunma hakkını kısıtladığı gerekçesiyle vergilendirmeyi kaldırmıştır.

T.C. D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2019/570 Karar No: 2019/467 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : VEKİLİ: KARŞI TARAF (DAVACI) : VEKİLİ: İSTEMİN KONUSU: Ankara 6. Vergi Mahkemesinin, 26.12.2018 tarih ve E:2018/1430, K:2018/1667 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Davacı adına, vergi […]

Devamı

Vergi davalarında re ‘sen araştırma ilkesi hakkındadır.

Vergi davalarında re ‘sen araştırma ile ilgili Danıştay kararları VERGİ DAİRESİ GENEL KURULU 2011/521 E.  ,  2013/211 K. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ, İKMALEN TARHİYAT, MAHKEME ISRAR KARARI “İçtihat Metni” Özeti: 1- Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesinin (B) bendi ile İdari Yargılama Usulü Kanununun 20’nci maddesindeki resen araştırma ilkesi karşısında, takdir komisyonu kararının dayanağı olmadığı gerekçesiyle vergilendirmenin kaldırılmayacağı, […]

Devamı