Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter Belge İbraz etmemek Suçu, Komisyon Mütalaası,

Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter Belge İbraz etmemek Suçu, Komisyon Mütalaası, YARGITAY 21. Ceza Dairesi, 2016/1624 E.
2017/253 K. MAHKEMESİ: Ceza Mahkemesi SUÇ: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet HÜKÜM : Mahkûmiyet
213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul” başlıklı 367. maddesinin aşağıdaki değişikliklerden önceki 1. fıkrası “Yaptıkları inceleme sırasında 359 ve 360. maddelerde yazılı kaçakçılık veya iştirak suçlarını tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi mecburidir” biçiminde iken,

Devamı