Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter Belge İbraz etmemek Suçu, Komisyon Mütalaası,

Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter Belge İbraz etmemek Suçu, Komisyon Mütalaası, YARGITAY 21. Ceza Dairesi, 2016/1624 E.
2017/253 K. MAHKEMESİ: Ceza Mahkemesi SUÇ: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet HÜKÜM : Mahkûmiyet
213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul” başlıklı 367. maddesinin aşağıdaki değişikliklerden önceki 1. fıkrası “Yaptıkları inceleme sırasında 359 ve 360. maddelerde yazılı kaçakçılık veya iştirak suçlarını tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi mecburidir” biçiminde iken,

Devamı

Yargıtay Kararı: İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz Vergi Usul Kanunu’nun, 253. maddesinde defter tutmak mecburiyetinde olanların tuttukları defterlerle yasal vesikalarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları; 256. maddesinde vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeleri yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorunda oldukları, 359. maddesinin 2. fıkrasında ise defter, kayıt ve belgeleri gizleyenler hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı ve varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesinin gizleme olarak kabul edileceği kurallarına yer verilmiştir

Devamı