KDVK Md. 29 –  VUK Md. 344, 359 İlk derece mahkemesinin kararının bozulması hakkındadır.

Danıştay 9. Dairesi Tarih: 21.02.2017 Esas No: 2015/1574  Karar No: 2017/1948 KDVK Md. 29 –  VUK Md. 344, 359 SAHTE FATURA Davacıya fatura düzenleyen mükellefin, ihtilaflı dönemlerde faaliyet göstermediği ve gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasında bulunmaksızın sahte fatura düzenlediği hususu somut bir şekilde ortaya konulamamış olduğundan, davacının bu mükelleften aldığı faturalar nedeniyle tarh […]

Devamı

Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Bozulması Hakkındaki Kararı

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2019/32 E. 2019/500 K. “İçtihat Metni” Kararı veren Yargıtay Dairesi: 11. Ceza Dairesi Mahkemesi: Asliye Ceza Sayısı: 241-537 Sanık. A.B hakkında defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda Kartal (Kapatılan) 5. Asliye Ceza Mahkemesince 23.11.2010 tarih ve 84-751 sayı ile 213 sayılı Kanun’un 359/a-2 ve TCK’nın 62. maddeleri […]

Devamı

Takdir Komisyonu ve Kararlarının Hukukiliği

Yasal düzenleme, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30. Maddesi; ( Re ‘sen vergi tarhı: (Değişik birinci fıkra: 21.1.1983-2791/1 Md.) Resen vergi tarhı, vergi Matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen […]

Devamı

Vergi Davası Nasıl Açılır?

Hukuka aykırı olduğu düşünülen vergi, vergi cezasının tarhiyat ve ceza kesme aşamasında vergi yargılamasına  müracaat etmek en doğal haktır. Vergi davası, dava konusu işlemi tesis eden vergi dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Vergi davası yazılı şekle tabi olduğundan dilekçe ile açılması zorunludur. Dava,  davacının mahkeme başkanlığına hitaben yazmış olduğu dilekçeyi mahkemeye vermesi ile açılır. Dava […]

Devamı

Vergi Hukukunda Yorum, Hüküm ve Emsal Kararlar

Vergi Usul Kanunu Madde 3 – (Değişik: 30.12.1980-2365/1 Md.) A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan “Vergi Kanunu” tabiri işbu Kanun ile bu Kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder. Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri […]

Devamı

Vergi Cezalarında indirim Uygulaması

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması — Vergi Zıyaı Cezası Yüzde 50-1/3 — Usulsüzlük Cezası Yüzde 50 — Özel Usulsüzlük Cezası Yüzde 50 Bu Broşürde; mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Mükellefler, […]

Devamı

Naylon Fatura

I-Sahte Belge  Vergi kanunları, belge düzenine aykırı olan sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri için (VUK)’nün 359. Maddesinde yer alan cezanın önleyici fonksiyonunu ön plana çıkarmayı amaçlamış, doğrudan mali sistem açısından belge düzeninin zayıflatılmasının önüne geçmeyi hedeflemiştir. Kanun koyucu, sahtecilik türlerine; özel bir kanunla düzenlenmiş ve bazı sahtecilik suçlarına göre daha ağır bir yaptırım öngörmüştür. Ekonomiyi […]

Devamı

Sahte Fatura kullanımında izaha davet

Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma İncelemelerinde İzaha Davet Müessesesine İlişkin VUK Genel Tebliği VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/87 25 Temmuz 2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete ’de izaha davet müessesesine ilişkin 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 22 nci maddesiyle, Vergi […]

Devamı

Sanığın faturadaki imzanın kendisine ait olmaması yargıtay kararı

Sanığın Faturaları Düzenleyenin Ve Belgelerdeki İmzaların Kendisine Ait Olmadığını Söylemesi Halinde, Şahsına Ait Yazı Ve İmza Örneklerinin Temin Edilmesi ve Bilirkişiye Mukayese Ettirilmesi, İmzaların Sanığa Ait Olmadığının Anlaşılması Halinde, Faturaları Kullananların Tanık Olarak Dinlenmesi, Sanığı Tanıyıp Tanımadıklarının, Faturaları Kimden Aldıklarının Ve Sanığın Fatura Alınmasına Katkısının Sorulması, Yine Şirket Muhasebecisinin Tanık Olarak Dinlenerek Sanığı Tanıyıp Tanımadığı […]

Devamı

Resen yapılan tarhiyatla ilişkili tahakkuk fişi vergi mahkemesinde dava edilebilir mi?

Vergi mahkemesinin de dahil olduğu idari yargı yerinde kural olarak ve çoğunlukla idari işlemlerin iptali istenebilir. Bir vergileme işleminde ise idari işlem olarak değerlendirilebilecek en temel işlem tarh işlemidir. Tahakkuk ise bir idari işlem olmayıp tarh ve tebliğ edilen vergiye karşı dava açıl(a)maması ya da açılan davanın reddi halinde bir aşama olup, tahakkuk fişi, ödenecek […]

Devamı