Yargıtay Ceza Genel Kurulunun belirtilen kararında mağdur ve suçtan zarar gören kavramları üzerinde durulmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu
2018/142 E.
2020/329 K.

“İçtihat Metni”

Kararı Veren
Yargıtay Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Mahkemesi: İZMİR 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza
Sayısı: 124-174
– Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizin de benimsediği 08.04.2014 tarihli ve 2013/7-591 Esas, 2014/171 karar sayılı kararında açıklandığı üzere, bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarında suçun mağdurunun doğrudan eser sahipleri olmayıp toplum olduğu, 5237 sayılı TCK’nın hazırlanmasında esas alınan suç teorisine göre tüzel kişiler suçtan zarar gören olmalarına rağmen suçun mağduru sayılmayacağından meslek birliklerinin şikâyetçi olması hâlinde de bu durumun değişmeyeceği
– Yargıtay Ceza Genel Kurulunun belirtilen kararında mağdur ve suçtan zarar gören kavramları üzerinde durulmuştur.

Devamı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Defter ve belge gizleme, sahte fatura düzenlemek

Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2017/92 E. 2020/3393 K.
“İçtihat Metni”
SUÇ: Defter ve belge gizleme, sahte fatura düzenlemek
A) Sanık hakkında defter ve belge gizleme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp gerekçeli kararda gösterilerek tartışılan delillere, Mahkemenin oluşa uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanığın diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir, ancak;
1) CMK’nin 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin uygulanmasına engel oluşturabilecek somut bir zararın söz konusu olmadığı, silinme koşulları gerçekleşmiş olması nedeniyle engel sabıkası bulunmayan, hakkında takdiri indirim nedenleri uygulanan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasını kabul eden sanık hakkında, yasal şartları oluşmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Devamı

Yargıtay Kararı, Sahte fatura düzenleme, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde fatura basmak

Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2017/325 E.
2020/3405 K.
“İçtihat Metni”
SUÇ: Sahte fatura düzenleme, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde fatura basmak
2010 ve 2011 yıllarında sahte fatura düzenleme suçlarından ve Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde fatura basmak suçundan açılan kamu davasında; sanıklardan …’ın savunmasında; diğer sanığı tanımadığını, kimlik bilgileri kullanılarak söz konusu mükellefiyet kaydının açıldığını, üzerine atılı suçlarla bir ilgisinin olmadığını söylemesi; sanık …’ın ise savunmasında diğer sanık … ile 3-4 yıl arkadaşlığının olduğunu, işlerinin bozuk olduğunu söylemesi üzerine onun teklifi ile 27.000 TL para vererek şirkete 2011 yılında ortak olduğunu, yazmasını beceremediği için fatura kesmediğini, şirket işleri ile hiç ilgilenmediğini söylemesi karşısında; maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından;

Devamı

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 31296
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
MADDE 1 – 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devamı

Vergi Hukukunda Zamanaşımı Süreleri Ne Kadardır?

Vergi Hukukunda Zamanaşımı,
Tarh Zamanaşımı,
İnsan yaşamının temel unsurlarından biri olan zaman hukuki açıdan ele alındığında bir hakkın istenmesi veya yetkinin kullanılmasında da en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir hukuk kuralını ya da hukuki olayı başlangıcından sonuna kadar etkiler ve kendisine bağlanan hukuki sonuçlar nedeniyle vazgeçilemeyecek bir unsurdur. Zaman kavramının çok önemli bir boyutu ise zamanaşımıdır.
Zamanaşımı, hukuk düzeni içerisinde, zaman olgusu temel alınarak belirlenmiş bir kavramdır. Zamanaşımını, yasanın belirttiği şartlar altında, bir sürenin geçmesiyle bir hak kazanmak, bir yükümlülükten kurtulmak, bir hak veya yetkiyi kaybetmek gibi bir sonuç doğuran, başlangıcı ve sonu belirli bir zaman parçasıdır.
Bu hususlar dikkate alınarak hazırlanan bu çalışma da vergi hukukunda zamanaşımı kavramının ayrıntılı olarak incelenmesi, vergi hukukunda zamanaşımına neden ihtiyaç olduğunun tartışılması, kanunlardaki yeri ve vergi hukukundaki zamanaşımı türleri incelenmektedir

Devamı

İhbar İkramiyesinin Ödenmemesine Karşı Dava Açma Süresi,

İhbar İkramiyesinin Ödenmemesine Karşı Dava Açma Süresi ile İlgili Danıştay Kararı Danıştay 3. Dairesinin 16.02.2011 tarih ESAS: 2009/837 KARAR: 2011/521 sayılı Kararı İstemin Özeti: Davacının ihbar ikramiyesi ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı açılan davayı; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7’nci maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu, 10’uncu maddesinde, ilgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde vergi mahkemelerine dava açabilecekleri, altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgilinin bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebileceği, bu takdirde dava açma süresinin işlemeyeceği, ancak, bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemeyeceğinin hükme bağlandığı, davacının 16.3.2005 günlü başvurusu üzerine kesin olmayan bir cevap verildiğinden, anılan tarihten itibaren altı ay içinde dava açılması gerekirken, yeni bir dava hakkı doğurmayan ikinci başvurudan sonra, 11.8.2008 tarihinde açılan davanın süresinde olmadığı gerekçesiyle süre aşımı yönünden reddeden Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 16.10.2008 gün ve E:2008/1100, K:2008/1429 sayılı kararının; 16.3.2005 tarihli ihbarı üzerine başlatılan incelemenin üç yıl sürdüğü, ikramiye inceleme sonucu tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler üzerinden hesaplanacağından dava hakkının da bu tarihten sonra doğacağı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Devamı

Vergide İştirak Suçu Ve Cezası,

Vergide İştirak Suçu,
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesinde sayılan ve kaçakçılık suçu oluşturan (hesap ve muhasebe hilesi yapmak, sahte ve yanıltıcı belge düzenlemek vd.) fiilleri icra edenler kaçakçılık sucu işlemiş sayılırlar. İşlenen suçu niteliğine göre, bir buçuk yıldan beş yıla kadar hapis cezası söz konusu olabilir. Ayrıca, bu suçu işleyenlere ziyaa uğrattıkları verginin üç katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Belirtilen bu suçun işlenmesine iştirak edenler de vergi ziyaı cezası ve hapis cezasına muhatap olurlar.
İştirak: Bir suç işleme kararının icrası için birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği halinde suç işlenmesini ifade eden iştirak suçuna, uygulanacak ceza tutarının VUK’un 344 ve 360. maddelerinde yeterli açıklıkta tanımlanmadığı yönünde görüşler mevcuttur. Bana göre; kanunda değişiklik yapılarak, iştirak suçunu işleyenlere uygulanacak cezanın, asıl mükellef veya vergi sorumlusuna uygulanacak cezadan bağımsız olarak ayrıca belirlenmesi yerinde olacaktır. Vergi suçlarından olan iştirak, Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olup, birçok kez değiştirilmiş, bu nedenle sürekli uygulama bulan bir rejime kavuşamamıştır.

Devamı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM PBK Tarafından Kabul Edildi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM PBK Tarafından Kabul Edildi.
Numara : 150
Tarih : 26.10.2020
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2020/150
KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM PBK Tarafından Kabul Edildi.
16 Ekim 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklere uğrayarak 23/10/2020 tarihinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” olarak kabul edilmiştir. Kanun teklifi üzerinde genel kurul görüşmeleri esnasında da değişiklik yapılması olasıdır.

Devamı