Ticaret Şirketleri de Alacaklarını Satabilecekler!

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı uyarınca, finans kesimi dışındaki şirketlerin de tahsili gecikmiş alacaklarını Varlık Yönetim Şirketlerine devredebilmesi sağlanacaktır. Bankacılık Kanunu md.143 kapsamında, Varlık Yönetim Şirketleri; Bankalar ve TMSF dahil diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilmekte, bu alacakların tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılmasını gerçekleştirebilmekte, alacaklarının tahsili ve alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak […]

Devamı

Vergi Hukukunda Yorum, Hüküm ve Emsal Kararlar

Vergi Usul Kanunu Madde 3 – (Değişik: 30.12.1980-2365/1 Md.) A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan “Vergi Kanunu” tabiri işbu Kanun ile bu Kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder. Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri […]

Devamı