Anayasa Mahkemesi Kararı, Menfi Tespit Hakkındadır.

Anayasa Mahkemesi Kararı, Menfi Tespit Hakkındadır. Anayasa Mahkemesinin 14.11.2019 Tarihli ve E: 2019/11, K: 2019/86 Sayılı Kararı – 2004 Sayılı Kanun Menfi Tespit Hak. 03 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31057
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2019/11
Karar Sayısı: 2019/86
Karar Tarihi: 14.11.2019
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU: 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle değiştirilen 72. maddesinin;
A. İkinci fıkrasında yer alan “İcra takibinden önce açılan…” ibaresinin,
B. Üçüncü fıkrasının,
Anayasanın 21., 35., 36., 40., 41. ve 125. maddelerine….

Devamı

Sermaye Şirketlerinde Mal Varlıklarının Muvazaalı Satılması ve Ceza Yaptırımları;

Şirket Mal Varlıklarının Muvazaalı Satılması ve Ceza Yaptırımları;
Ticaret Hukuku Açısından Muvazaalı Mal Aktarımları:
6102 sayılı TTK’nin 329. maddesine göre Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.
Kanun, kesin bir sınır çizerek AŞ’lerde ortakların sorumluluğunu sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile yine “sadece şirkete karşı” olarak tayin etmiştir. Bu durum, AŞ’lerde şirket alacaklılarının ortaklar nezdinde takibe girmelerine engel teşkil etmektedir. Limitet şirketlerde de ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Devamı

Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,

Yıllık faaliyet raporunun öngörülen süre içerisinde hazırlanmaması ya da zorunlu bilgileri içermemesi durumu ile ilgili olarak öngörülen doğrudan bir cezai sorumluluk bulunmamaktadır. Öngörülen süreden sonra hazırlanan raporlar da geçerlidir ancak, raporun geç ya da eksik hazırlanmasından kaynaklanan bir zarar olursa, raporu hazırlamakla yükümlü olanların sorumluluğu gündeme gelebilecektir. Bu rapor olmadan genel kurulun yapılamayacağına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Devamı

Sermaye Şirketlerinde Müdürlerinin Yetkilerini Kötüye Kullanmaları, Cezai Yaptırımlar ve Azil Edilmesi;

Sermaye Şirketlerinde Müdürlerinin Yetkilerini Kötüye Kullanmaları, Cezai Yaptırımlar ve Azil Edilmesi;
Sermaye şirketleri müdürler kurulu / müdür tarafından yönetilmektedirler. Türkiye’de genelde aile bireyleri arasında kurulan şirketlerde, hisse dağılımında büyük hisse (%51 den fazla) aile büyüklerine ait olmaktadır. Kanunların izin vermediği ve suç saydığı konuların oluşması ve bunların kanıtlanması ŞARTI ile, DİĞER ORTAKLAR dan birisi tarafından yetkili mahkemelerde, bilgi ve belgelerin incelenmesi ve gerektiğinde şahitlerin dinlenmesi de yapılarak, YETKİ KISITLAMASI ve İPTALİ kararı ve ZARARIN TAZMİNİ Kararları verilmektedir.

Devamı