Gecikme Cezaları, Gecikme Zamları Ve İdari Para Cezaları İade Ve Mahsup Edilmeyeceği Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi,

SGK, GENELGE
2020/3- 06.12.2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.12.2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunun 62 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 79 uncu maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ek 15 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca yapılacak ödemelerde 89 uncu maddeye göre gecikme zammı ve cezası ile 102 nci maddeye göre idari para cezası uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş olan gecikme cezaları, gecikme zamları ve idari para cezaları iade ve mahsup edilmez.” hükmü düzenlenmiştir

Devamı