Amme Alacaklarında (Kamu Hukukunda) İhtiyati Haciz Uygulaması

Amme Alacaklarında (Kamu Hukukunda) İhtiyati Haciz Uygulaması
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı: 2018/142
Karar Sayısı: 2019/38
Karar Tarihi: 15.5.2019
R.G. Tarih – Sayı: 20.6.2019 – 30807

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: İstanbul 6. Vergi Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 9. maddesinin 26/11/1980 tarihli ve 2347 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının, ikinci fıkrasının ve 13. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talebidir.

OLAY: Davacı limited şirketin 2016 ve 2017 yılı hesaplarının incelenmesi sırasında tespit edilen sahte faturalar nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verildiği gerekçesiyle vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla tesis edilen teminat isteme ve ihtiyati haciz işlemlerinin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKÜMLERİ

Kanun’un itiraz konusu kuralların da yer aldığı;

1. 9. maddesi şöyledir:

“Teminat isteme:
Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 26/11/1980 – 2347/1 md.) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan

Devamı

İcra ve İflas Kanunu; 82/12. maddeye göre sadece Haline Münasip Ev haczedilemez

İcra ve İflas Kanunu; 82/12. maddeye göre sadece Haline Münasip Ev haczedilemez.
Madde 82 – (Değişik: 18.2.1965-538/46 md.) Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:
1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
2. (Değişik: 2.7.2012-6352/16 Md.) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
3. (Değişik: 2.7.2012-6352/16 Md.) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,
4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

Devamı

Vergi ve benzeri kamu alacaklarının haczine dair kurallar

6183 sayılı Kanun’da düzenlenmiş olup, kısmen benzeşse de özel hukuk hacizlerinden farklı uygulama ve sonuçları barındırmaktadır. Haciz öncesi hazırlayıcı işlemler, haczin usulü ve uygulanması ile neticelerine dair düzenlemelerin ayrıntıları konusunda bilgi sahibi olmak için bahsedilen 6183 sayılı Kanun’a bakılabilir. Benim amacım vergisel borçlar nedeniyle tesis edilen hacze karşı yargı yolu uygulamalarına dair pratik bilgiler vermektir. […]

Devamı

Vergi Dairesi e-Haciz Ve Diğer Hacizlerin Kaldırılması

Vergi Dairesi e-haciz ve Hacizlerinin Kaldırılması, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 inci maddesiyle 6183 sayılı Kanuna “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklenmiş ve madde 01.04.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Madde ile icra yoluyla yapılan satışlardan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkân verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanmakta, haczedilen malların 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen değeri esas alınmak suretiyle tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkân verilmektedir.

Devamı

Şirket Hisselerinin Haczi hakkındadır.

Ticaret hayatının kaçınılmaz tartışmalarından bir tanesi şirket ortaklarının şahsi borçlarından dolayı ortakların hisselerinin veya ortaklık paylarının bu borç ilişkisinden etkilenip etkilenmeyeceğidir. 6102 sayılı TTK açısından aşağıda yer vereceğimiz açıklamalar göre şirket ortaklarının şahsi alacaklılarının şirket ortağının hissesi üzerinde takip muameleleri yapmaları yasal açıdan mümkündür. Şahıs İşletmelerinde Ortaklık Payı Haczedilemez: 6102 sayılı TTK’nın “E-Ortakların Kişisel Alacaklıları” […]

Devamı