Ödeme Emrine Karşı Borcum Yoktur İddiaları Sınırlı Bir Alandır.

Danıştay Üçüncü Dairesinin 03.10.2017 tarih Esas No : 2014/7818 Karar No : 2017/6548 sayılı kararında, ” İstemin Özeti : Davacı şirket adına, düzenlenen 10.12.2011 tarih ve 397 takip numaralı ödeme emrinin Ocak ila Aralık 2010 dönemlerine ilişkin beyanname ve Ba ve Bs formlarının verilmediğinden bahisle kesilen özel usulsüzlük cezalarına ilişkin kısmının iptali istemiyle dava açılmıştır. […]

Devamı

SGK İcra İşlemleri Hakkında

Soru 1 – Sosyal Güvenlik Kurumunca, sigorta primini süresinde ödemeyen borçlular hakkında hangi işlemler yapılmaktadır? Cevap 1 – Süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsilini teminen borçlular hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takip işlemleri uygulanmaktadır. Soru 2 – Borçlu, hakkında icra takip işlemlerine nasıl başlanılır? Cevap 2 – Borçlu hakkında […]

Devamı