Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer

İNCELEMENİN YAPILACAĞI YER;
Vergi incelemeleri esas itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılır (VUK.m.139). Başka bir ifade ile incelemelerin işyerinde yapılması temel kuraldır. Benim Şahsi görüşüm ve mutlaka tavsiyem işyerinde olmasıdır. Vergi incelemesi inceleme yapan memurun işletmeyi gezip görmesini, işin nevi ve mahiyeti ve genişliği hakkında bilgi edinmesini gerektirir. Burada işyeri tabiriyle fiilen işin yapılacağı yer kast etmekteyim. Herhangi bir sınai işletmenin muhasebesi, fabrika binası dışında ayrı bir büroda bulunsa bile, inceleme yapacak memur işletmenin fabrika binası, makine ve tesislerini gezip görmek zorundadır. Hatta mümkün olan hallerde incelemeler işletme dışındaki büroda değil, işletmenin faaliyet yerinde yapılmalıdır. Ancak bu suretledir ki inceleme elemanın görüşleri açık ve müspet esaslara dayanmış̧ olur. Vergi hukukunda, ekonomik yaklaşım ilkesi ve vergisel olguların tüm gerçekliği ile kıvranılması zorunluluğunun sonucu olarak, delil serbestliği ilkesi benimsenmiştir. Vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek içeriğinin ve kapsamının ispat edilmesi için incelemeler işyerinde de yapılmalıdır.

Devamı

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı, Defter ve Belgeleri İncelemeye İbraz Etmeme,

Defter ve Belgeleri incelemeye İbraz Etmeme Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/3, K: 2019/1) 25 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30842 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No: 2013/3 – Karar No: 2019/1 ÖZÜ: 1- Defter ve belgelerin kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep nedeniyle incelemeye ibraz edilmemesi re’sen tarh nedeni olmakla birlikte, ibraz ödevinin yerine getirilmediğinden bahisle yapılan tarhiyatın hukuka uygun düşmeyeceği, 2- Kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen mükellef adına ibraz ödevini yerine getirmediğinden bahisle yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatma karşı açılan davada, defter ve belgelerin mahkemeye sunulabileceğinin ileri sürülmesi halinde, söz konusu defter ve belgeler mahkemece istenilip, vergi idaresi de haberdar edilerek, vergilendirmenin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

Devamı

Vergi İncelemelerinde Mükellefe Tanınan Haklar;

Vergi İncelemelerinde Mükellefe Tanınan Haklar; Müfettişler vergi incelemesine başladı… Peki, bu durumda mükellef ne yapabilir? Bu süreçte mükelleflere de tanınan çok sayıda hak var. Örneğin denetmenlerden süre istenmesi bu hakların başında geliyor.   İşte haklarınız…   Vergi incelemeleri, 213 sayılı vergi usul kanununun yer alan 134 ve 135. maddelerine istinaden mükelleflerce ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, […]

Devamı