e-tebligatın 5 Gün İçinde Okunmuş Sayılması AYM’den Döndü.

e-tebligatın 5 gün içinde okunmuş sayılması AYM’den döndü.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Vergi Dava Dairesi’nin 28.01.2019 tarihli 2018/3339 Esas, 2019/13 Karar sayılı ilamının ilgili bölümü şöyledir:
“Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağına göre, sürelerin tespiti ve kontrolü açısından alındı bilgisinin teyit edilmesi ile birlikte muhatabınca görüldüğünün yahut görülmüş sayıldığı durumların ispatı gerekmektedir. Aksi kabul, tebligattan varılmak istenen amaçla bağdaşmayacaktır. Bu durum; tebliğ memurunun imzasını içeren mazbata yerine, gönderildi ve alındı bilgilerinin geçeceği düşünüldüğünde, daha da önem arz etmektedir. Tebligatı çıkaran merciin internet yoluyla tebligat yapmasıyla eş zamanlı olarak muhatabın cep

Devamı