Yargıtay Kararı, Sahte Fatura (Naylon Fatura) Düzenleme ve Kullanma Suçu,

Sahte Fatura (Naylon Fatura) Düzenleme ve Kullanma İddianame ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının mütalaası, vergi suçu ve tekniği raporlarına uygun olarak sanık hakkında, ‘‘2005 ve 2006 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek’’ suçlarından kamu davası açıldığı, ‘‘sahte fatura kullanmak’’ suçundan açılmış bir dava ve yargılama koşulu olan mütalaa bulunmadığı gibi birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olan […]

Devamı

Sahte Fatura (Naylon Fatura) Düzenleme Suçu Nasıl İspat Edilir?

Defter ve belgelerini yasal süresi içerisinde vergi incelemesi için ibraz etmediği ve 2005,, 2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenlediği iddia edilerek sanık hakkında açılan kamu davasında; sanığın sahte olduğu iddia edilen faturaların bastırıldığı firma (Önder Ofset …) ile hiç bir zaman çalışmadığını, kendisi adına sahte fatura düzenlenerek kullanıldığını, sanık müdafinin ise suça konu […]

Devamı

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu Nasıl Araştırılır?

Sanıklar hakkında “2005 ve 2006 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme” suçlarından kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemede; Sanıkların atılı suçu kabul etmedikleri dikkate alınarak; suça konu faturaları kullanan kişi veya şirket yetkilileri dinlenerek faturaları kimden, hangi ticari ilişkiye dayanarak aldıkları konusunda beyanlarının alınması, gerektiğinde faturalar üzerindeki imzaların sanıkların eli ürünü olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınması, […]

Devamı

Sahte Fatura “Kullanma” ve “Düzenleme” Ayrı Suçlardır

Sanık hakkında “2005, 2006,, 2007, 2008 takvim yıllarında sahte fatura kullanmak” suçlarından açılan davada 213 Sayılı VUK’nun 367. maddesi gereğince dava şartı olan mütalaanın bulunmadığı, mütalaanın “2005, 2006, 2007, 2008 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” suçlarına dair olduğu, 5271 Sayılı m.225 (1412 Sayılı m.257) maddesi uyarınca hükmün konusu iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, davaya esas […]

Devamı

Sahte Belge Düzenleme Suçu ve Zincirleme Suç;

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 26.03.2008 tarihli mütalaası ile ekindeki vergi suçu ve tekniği raporlarında sanığın 2008 takvim yıllarında 534 adet sahte müstahsil makbuzu düzenleyip komisyon karşılığında sattığının belirtildiği, 15.07.2008 tarihli iddianamede aynı hususlardan bahsedilip sanık hakkında sahte belge düzenlemek suçundan kamu davası açıldığı ve yargılama sonucunda 2008 takvim yıllarında sahte müstahsil makbuzu düzenlendiğinin kabul edilmesi karşısında, […]

Devamı

Defter ve Belge İbraz Etmeme Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair 5271 Sayılı CMK’nın 231/6-c maddesi gereği sanık sadece somut maddi zararları karşılamak zorundadır. Defter ve belge ibraz etmemek suçunda (defterleri gizleme) somut bir maddi zarardan söz edilemeyeceği dikkate alındığında, sanık hakkında zararın karşılanmaması gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmemesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 19.CD-Karar: 2015/8052).

Devamı

Sahte Belge (Evrak) ile Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma ve Düzenleme Arasındaki Fark;

Vergi suçları arasında VUK md.359/b’de yer alan sahte belge düzenleme ve kullanma suçu, TCK’daki genel evrakta sahtecilik suçlarının özel kanunda düzenlenmiş biçimidir. Vergi Usul Kanunu (VUK) özel bir kanun niteliğinde olduğundan, belgede sahtecilik teşkil eden vergi suç ve cezaları açısından TCK hükümleri değil, VUK md.359/b hükümleri uygulanır. Sahte belge düzenleme veya kullanma suçu, gerçek bir işlem […]

Devamı

Vergi Suçları İncelemesinin Yapılması, Rapor ve Mütalaanın Yazılması Hakkındadır.

Vergi suçları incelemesi, vergi kaçakçılığı veya sahte fatura düzenleme ve kullanma şeklindeki vergi suçlarının ispatı açısından önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Vergi incelemesi, vergi dairesinde veya işyerinin müsait olması şartıyla işyerinde yapılabilir (VUK m.139). Mükellef incelemenin işyerinde yapılmasını istiyorsa, talebini ilgili Grup Başkanlığı’na bildirmelidir. İncelemeyi yapacak olan vergi müfettişi, defterlerin ibrazı için mükellefe yazı tebliğ […]

Devamı

Muhasebecinin Defteri İbraz Etmemesi Halinde Yapılması Lazım Gelenler;

Varlığı noter kayıtlarıyla sabit olan defter ve belgelerin  ibraz edilmemesi halinde kaldı ki, defter ve belgeleri saklama ve istendiğinde ibraz etme yükümlülüğü mükellefe ait olduğundan üzücü ve cezalı duruma düşmemek için aşağıdaki tedbirleri almakta her zaman fayda olacağını düşünüyorum.  Muhasebecinin resmi iş ve ikametgâh adresine defter ve belgelerini iade etmesi gerektiğini ve bunun için makul […]

Devamı

Savcılığa Bildirilecekler Hakkında Mütalaa Vermeye Gerek Var Mı?

213 sayılı VUK’un 367. maddesinde geçen ‘mütalaadan söz ettiğimizi belirtmek istiyorum. Zamanında, ilk ihdas edildiklerinde belli bir anlam ve fonksiyonu bulunan yasal bazı müesseselerin manasının zaman içerisinde azalabildiğine hatta bu müesseselerin tamamen anlamsızlaşabildiklerine şahit olmaktayız. Ticari hayatın gerçekleri o yasaları zamanın gerisinde bırakır. Her zamanın kendisine özgü bir ruhu vardır. Vergi kaçakçılığı suçu işledikleri tespit […]

Devamı