KDV Mal ve Hizmet Alışlarının Belirlenmesi

KDV Mal ve Hizmet Alışlarının Belirlenmesi 28.05.2020 tarihinde DÜNYA gazetesinde yayınlanan yazımızda mükellefi izaha davet müessesesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak, 7194 Sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinde yapılan değişiklikler sonrasında müessesenin uygulamasının yeniden düzenlenmesi gereği olarak hazırlanan VUK Genel Tebliğ Taslağı üzerinde durulmuştu. Ancak, yer sınırı nedeniyle, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanımında sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin düzenlemeleri bu hafta ele alacağımızı belirtmiştik.
Ön tespitler, kapsam ve sınırlamalar,
Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleriyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceği hallerde haklarında ön tespit yapılanlar izaha davet edilmezler. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk Lirası’nı geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilir. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair belge tutarının tespiti ile mal ve hizmet alış tutarının hesaplanmasında vergiler hariç tutarlar dikkate alınacaktır.
SMİYB toplam tutarının ilgili haddi aşmaması

Devamı

7143 sayılı Kanunun düzenlemeleri uyarınca, dava konusu üç kat vergi ziyaı cezalı K.D.V. tarhiyatında hukuka uygunluk görülmediği hakkındadır.

T.C.  İSTANBUL 7. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2019/ KARAR NO: 2019/ DAVACI: VEKİLİ: AV. M. DAVALI: VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DAVANIN ÖZETİ: Davacının 2016 yılı hesaplarının sahte belge kullanımı yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen 27.12.2018 tarih, 2018-A-3121/23 sayılı vergi inceleme raporuna istinaden 2016/3 ve 5 ila 12 dönemlerine ilişkin olarak resen tarh edilen üç kat vergi ziyaı […]

Devamı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Sahte Fatura Düzenlemekten Mahkumiyet Kararı Hakkında

2017/3649 E 2019/3163 K. “İçtihat Metni”   MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte belge düzenlemek HÜKÜM: Mahkumiyet   Katılan vekilinin temyizi vekalet ücreti verilmesine yönelik olup buna hasren, sanığın temyizinin ise esasa ilişkin olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede; Sanık hakkında yetkilisi olduğu şirket hakkında yapılan incelemede, 2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura düzenlediği iddiası ile […]

Devamı

Sahte Fatura Kullanımı Ve Bankadan Yapılan Ödemeler

Sahte Fatura Kullanımı ve Bankadan Yapılan Ödemeler, sahte fatura kullanımı nedeniyle birçok mükellef son yıllarda cezalı tarhiyatlara maruz kalabilmektedir. Hem cezalı tarhiyata maruz kalıp ve hem de KOD 4 diye isimlendirilen özel esaslar kapsamına alınan mükellefler mağdur olabilmektedir. Sahte fatura kullanımı nedeniyle mağdur olan birçok firma ne gibi önlem alırsa bundan en az zararla kurtulabilir? […]

Devamı

Tevkifatlı Faturaların Düzenlenmesi ve İadesinde Özel Hususlar

3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde sadece ikametgahı, […]

Devamı