KDV Mal ve Hizmet Alışlarının Belirlenmesi

KDV Mal ve Hizmet Alışlarının Belirlenmesi 28.05.2020 tarihinde DÜNYA gazetesinde yayınlanan yazımızda mükellefi izaha davet müessesesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak, 7194 Sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinde yapılan değişiklikler sonrasında müessesenin uygulamasının yeniden düzenlenmesi gereği olarak hazırlanan VUK Genel Tebliğ Taslağı üzerinde durulmuştu. Ancak, yer sınırı nedeniyle, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanımında sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin düzenlemeleri bu hafta ele alacağımızı belirtmiştik.
Ön tespitler, kapsam ve sınırlamalar,
Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleriyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceği hallerde haklarında ön tespit yapılanlar izaha davet edilmezler. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk Lirası’nı geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilir. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair belge tutarının tespiti ile mal ve hizmet alış tutarının hesaplanmasında vergiler hariç tutarlar dikkate alınacaktır.
SMİYB toplam tutarının ilgili haddi aşmaması

Devamı