Muhasebe Hilesi

Muhasebe Hilesi,
213 sayılı Vergi Usul Kanununda muhasebe hilesi kavramı açık ve net olarak tanımlanmamış olmasına rağmen, Kanunu 359. maddesi a fıkrasında “Vergi Kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarında hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlerle kaydı gereken hesap işlemleri vergi matrahının azaltılması sonucu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarında kaydedenler..’’ olarak bahsedilmiştir
Danıştay 3. Dairesi vermiş olduğu bir kararda konuyu muhasebe hilesi ile muhasebe hatası arasındaki farkı vurgulayarak açıklamıştır.
Buna göre, her iki kavram da hesap işleyişi ve kayıt düzeninin vergi ve muhasebe ilkelerine aykırı tutulması anlamına gelmektedir. Diğer yandan, Muhasebe Hilesi muhasebe hatasının aksine, menfaat sağlamak amaçlı, vergi matrahını azaltacak kayıt ve işlemler olarak değerlendirilmektedir. Öz olarak konuya ilişkin kaydın arkasında manevi unsur yani kasıt olması halinde muhasebe hilesinden bahsedilmektedir. Karara konu olayda şirket ile ortak arasında muvazaalı olduğu iddia edilen bir alacak sözleşmesinden dolayı şirket kayıtlarında özellikle yılsonu itibari ile tazminat ve gider kayıtları tespit edilmiştir.

Devamı