Mülkiyet Hakkının Öngördüğü Güvencelerinin Sağlanamamasından Başvuruculara Külfet Yüklediği, Mülkiyet Hakkının Korunması Müdahalenin Kamu Yararı Olması Gereken Adil Dengenin Aleyhte bozulduğu sonucuna ulaşılması Hakkındadır.

Şirketine ait faturalarda yer alan katma değer vergilerinin indirimlerden çıkarılması suretiyle ihtirazı kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerine 2010 yılının Mart ilâ Haziran dönemleri için tahakkuk eden katma değer vergileri ve hesaplanan gecikme faizleri ile % 50 oranında kesilen vergi zıyaı cezaları davaya konu yapılmıştır. Bir mükellefin düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla söz konusu faturalarda yer […]

Devamı

Mülkiyet Hakkı,

Anayasa Yüksek Mahkemesi (AYM)’nin 12.11.2014 Tarih ve 2014/6192 Numaralı Kararında AYM, Anayasa’ya göre mülkiyet hakkına vergi yoluyla yapılan müdahalenin mutlaka kanuna dayanması gerektiğini belirtmektedir. Mülkiyet hakkına vergi yoluyla yapılan müdahalelerde kamu yararı bulunup bulunmadığı, müdahalenin hukuka dayalı olup olmadığı ve ölçülü olup olmadığı hususlarının incelenmesi gerekmektedir. AİHM içtihatlarına göre, mülkiyet hakkına yönelik müdahalelerde ilk incelenmesi […]

Devamı