Mal Alışlarının Sahte Fatura ile Belgelendirildiği Vergi İnceleme Raporuna İstinaden Salınan Vergi Ziyaı Cezasının Onanması,

Mal Alışlarının Sahte Fatura ile Belgelendirildiği Vergi İnceleme Raporuna İstinaden Salınan Vergi Ziyaı Cezasının Onanması, T.C. DANIŞTAY 3.DAİRE ESAS: 2017/ 4152 – KARAR: 2019 / 4490 KARAR TARİHİ: 24.06.2019 Tarhiyata Karşı Açılan Dava- Emtia Alımlarının Sahte Faturayla Belgelendirildiği Yolundaki Tespitleri İçeren Vergi İnceleme Raporuna İstinaden Salınan Vergi – Açık ve Somut Bir Tespit Bulunmadığı – Usul ve Hukuka Uygun Kararın Onandığı hakkında. ÖZET: Davacı adına düzenlenen faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğunu açık ve somut bir şekilde ortaya koyacak bir tespitte bulunulmadığından tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu vergi ve cezalar kaldırılmış olup temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. (2577 S. K. m. 45)

Devamı

Sahte Fatura, Vergi Dairesi Mütalaası Alınmadan Hüküm Oluşturulamaz,

Sahte Fatura, Vergi Dairesi Mütalaası Alınmadan Hüküm Oluşturulamaz, T.C YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2012/24858 – KARAR NO.2014/6017 KARAR TARİHİ.31.03.2014 Tebliğname No : 11 – 2010/279892 MAHKEMESİ : Giresun 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 02/03/2010 NUMARASI : 2009/169 (E) ve 2010/68 (K)
1-213 sayılı Yasanın 367. maddesi uyarınca dava şartı olan mütalaanın “sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek” suçlarından verildiği halde, 03.05.2009 tarihli iddianamedeki tavsife göre sanık hakkında “sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçlarından kamu davası açıldığı, bu nedenle usulüne uygun olarak verilmiş mütalaa bulunmadığı gözetilmeden, açılan davaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,
2-Kabule göre de;
a-Sanık hakkında 213 sayılı VUK’nun 359/a-2 maddesinde düzenlenen “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçundan dava açılmış olmasına karşın, aynı sevk maddesinde düzenlenmiş

Devamı

Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter Belge İbraz etmemek Suçu, Komisyon Mütalaası,

Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter Belge İbraz etmemek Suçu, Komisyon Mütalaası, YARGITAY 21. Ceza Dairesi, 2016/1624 E.
2017/253 K. MAHKEMESİ: Ceza Mahkemesi SUÇ: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet HÜKÜM : Mahkûmiyet
213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul” başlıklı 367. maddesinin aşağıdaki değişikliklerden önceki 1. fıkrası “Yaptıkları inceleme sırasında 359 ve 360. maddelerde yazılı kaçakçılık veya iştirak suçlarını tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi mecburidir” biçiminde iken,

Devamı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı, Mütalaa Verilmediği İçin Kurulan Hükmün Bozulması Kararı

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ sanık hakkında 2006 takvim yılında sahte fatura kullanmak ve sahte fatura düzenlemek suçlarından dava şartı olan mütalaanın bulunmaması nedeniyle, öncelikle durma kararı verilip, mütalaa verilip verilmeyeceği ilgili Vergi Dairesi Başkanlığından sorulup sonucuna göre

Devamı

V.U.K.Md.359’a Göre Ceza Mahkemesine Sunulan Örnek “Uzman Mütalaası”

UZMAN MÜTALAASI KONU: …   … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 20. / … Esas numaralı dosyasında devam eden muhakemede dikkate alınmak üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67/6. fıkrası uyarınca tanzim edilmiş mütalaa. SANIK: K. K. İSNAT EDİLEN EYLEM: 2016 takvim yılında kasten sahte fatura kullanmak. (Vergi Usul Kanunu 359/b) VAKIALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ …Kâğıt Amb. Tek. San. Ve. […]

Devamı

Vergi Suçları İncelemesinin Yapılması, Rapor ve Mütalaanın Yazılması Hakkındadır.

Vergi suçları incelemesi, vergi kaçakçılığı veya sahte fatura düzenleme ve kullanma şeklindeki vergi suçlarının ispatı açısından önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Vergi incelemesi, vergi dairesinde veya işyerinin müsait olması şartıyla işyerinde yapılabilir (VUK m.139). Mükellef incelemenin işyerinde yapılmasını istiyorsa, talebini ilgili Grup Başkanlığı’na bildirmelidir. İncelemeyi yapacak olan vergi müfettişi, defterlerin ibrazı için mükellefe yazı tebliğ […]

Devamı

Savcılığa Bildirilecekler Hakkında Mütalaa Vermeye Gerek Var Mı?

213 sayılı VUK’un 367. maddesinde geçen ‘mütalaadan söz ettiğimizi belirtmek istiyorum. Zamanında, ilk ihdas edildiklerinde belli bir anlam ve fonksiyonu bulunan yasal bazı müesseselerin manasının zaman içerisinde azalabildiğine hatta bu müesseselerin tamamen anlamsızlaşabildiklerine şahit olmaktayız. Ticari hayatın gerçekleri o yasaları zamanın gerisinde bırakır. Her zamanın kendisine özgü bir ruhu vardır. Vergi kaçakçılığı suçu işledikleri tespit […]

Devamı