Ödeme Emrine Karşı Borcum Yoktur İddiaları Sınırlı Bir Alandır.

Danıştay Üçüncü Dairesinin 03.10.2017 tarih Esas No : 2014/7818 Karar No : 2017/6548 sayılı kararında, ” İstemin Özeti : Davacı şirket adına, düzenlenen 10.12.2011 tarih ve 397 takip numaralı ödeme emrinin Ocak ila Aralık 2010 dönemlerine ilişkin beyanname ve Ba ve Bs formlarının verilmediğinden bahisle kesilen özel usulsüzlük cezalarına ilişkin kısmının iptali istemiyle dava açılmıştır. […]

Devamı