Özelge, İkinci el oto alım satım işinde belge düzeni hakkında.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü
Sayı: 67854564-105[1741-6150]-E.135468
Tarih: 22.04.2020
Konu: İkinci el oto alım satım işinde belge düzeni.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ikinci el araç alış satış faaliyeti ile uğraştığınız, araç alım satımlarınızda aracın satış bedelinin söz konusu aracın alış bedelinin altında kalmasından bahisle zarar ettiğinizi belirterek, bu satış işlemi için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenecek ise fatura içeriği tutarın beyannamenin hangi bölümüne yazılacağı ve KDV matrahının ne olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Devamı

Fatura asılları yerine fotokopilerinin muhasebe arşivinde bulundurulmasının cezai müeyyideye neden olup olmadığı.

Fatura asılları yerine fotokopilerinin muhasebe arşivinde bulundurulmasının cezai müeyyideye neden olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; danışmanlık faaliyeti yürüttüğünüz ve bu kapsamda uluslararası danışmanlık hizmeti verirken yurt dışında yapmış olduğunuz çeşitli giderlerin Katma Değer Vergi (KDV) iadesini ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili ülke vergi dairelerinden talep ettiğiniz, söz konusu iade başvurusunda harcamaya konu olan faturaların asıllarının yabancı ülke vergi dairesi tarafından istenildiği, bunun üzerine “Avrupa Birliğinin 6, 8, 13 No.lu KDV direktifleri doğrultusunda ilgili ülkeden KDV tahsili amacı ile bu faturaların aslı, iade edilmek üzere VAT ilgili vergi dairesi tarafına gönderilmiştir.” ibareli bir tutanak düzenleyerek ilgili ülke vergi dairelerine fatura asıllarını teslim ettiğiniz ve muhasebe arşivinizde fatura asıllarının yerine fotokopilerini bıraktığınız belirtilerek tarafınızca yapılan işlemin cezai müeyyideye neden olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Devamı

Özelge, Anonim Şirketlerde sermaye azaltımı İşleminin vergi mevzuatı karşısındaki durumu

Özelge: Ortaklar tarafından nakden ödenen sermayeden, yeniden değerleme fonlarından, geçmiş yıl kârından ayrılan olağanüstü yedek akçeden ve vergiden istisna edilen gayrimenkul satışından elde edilen kazançtan oluşan ödenmiş sermaye tutarından geçmiş dönem ve cari yıl zararına mahsup edilmesi ile yapılan sermaye azatlımı işleminin vergi mevzuatı karşısındaki durumu.

Devamı

Özelge: Değer artışı kazancının vergilendirilmesinde satış bedeli olarak gerçek satış bedelinin mi, yoksa tapu harcına esas alınan emlak vergisi değerinin mi dikkate alınacağı hakkında

Özelge: Değer artışı kazancının vergilendirilmesinde satış bedeli olarak gerçek satış bedelinin mi, yoksa tapu harcına esas alınan emlak vergisi değerinin mi dikkate alınacağı hak.
Sayı: B.07,1.GİB.4.06.16.01-2011- GVK- Mük80-2-13Tarih:
03.01.2012
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Konu: Değer artış kazancı hak.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 08.08.2007 tarihinde satın aldığınız ve alış bedeli 68.700 TL olan arsanızı 18.01.2010 tarihinde zarar ederek 60.000 TL’ye sattığınızı ancak söz konusu arsanın satışı için belediyeye gidildiğinde belediye tarafından emlak vergi değerinin henüz kesinleşmediği bildirilerek, emlak vergisi beyannamesi üzerinde belirtilen 17.143,00 TL bedelin üzerinin çizildiği ve 99.000 TL olarak yazıldığı bu nedenle tapudaki alış satış bedellerine bakıldığında arsanın 18.000 TL’ye alınıp 99.000 TL’ye satıldığının göründüğünü belirterek satışını yaptığınız söz konusu gayrimenkul dolayısıyla değer artışı kazancı yönünden vergilendirilmenize esas olmak üzere satış bedeli olarak gerçek satış bedelinin mi, yoksa bu değerden daha yüksek olan tapu harcına esas alınan emlak vergisi değerinin mi dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Devamı

ÖZELGE GVK 2019-4 İhbar Tazminatından Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında,

ÖZELGE GVK 2019-4 İhbar Tazminatından Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde,
“Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.
Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır.

Devamı

ÖZELGE; KDVK 2019-5 Lt. Şti’nin KDV İade Alacağının Ortağı Olduğu Adi Ortaklığın Borçlarına Mahsup Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında,

ÖZELGE KDVK 2019-5 Limited Şirketin KDV İade Alacağının Ortağı Olduğu Adi Ortaklığın Borçlarına Mahsup Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV Ve ÖTV Grup Müdürlüğü

Devamı

Özelge: Bilerek sahte fatura kullanan kişiye ilişkin gider indirimi tutarının ne şekilde hesap ve tahsil edileceği hakkında.

Özelge: “Özel Gider İndirimine Ait Bildirim” ekinde bilerek sahte fatura kullandığı tespit edilen kişiye ilişkin özel gider indirimi tutarının ne şekilde hesap ve tahsil edileceği hakkında.

Devamı