Mükellefin, Re’sen Terkin İşlemlerinde Yapılacaklar;

Resen Terkin İşlemlerinde Yapılacaklar; Uygulama İç Genelgesi 2016/2 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 29537098-105[37]-52535 Tarih: 12/05/2016 Konu: Re ’sen Terkin İşlemlerinde yapılacaklar, 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 inci maddesinde; “153’üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi…

Devamı

Vergi davalarında re ‘sen araştırma ilkesi hakkındadır.

Vergi davalarında re ‘sen araştırma ile ilgili Danıştay kararları VERGİ DAİRESİ GENEL KURULU 2011/521 E.  ,  2013/211 K. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ, İKMALEN TARHİYAT, MAHKEME ISRAR KARARI “İçtihat Metni” Özeti: 1- Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesinin (B) bendi ile İdari Yargılama Usulü Kanununun 20’nci maddesindeki resen araştırma ilkesi karşısında, takdir komisyonu kararının dayanağı olmadığı gerekçesiyle vergilendirmenin kaldırılmayacağı, […]

Devamı

Sahte Belge Düzenleme Amacı İle Kurulan Şirketler 

Mükelleflerle ilgili vergi dairelerinin resen mükellefiyet kaydını silmeleri konusunda 213 sayılı VUK’nunda 5228 sayılı yasanın 6. md hükmü ile önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre Vergi daireleri adresinde bulunamayan mükelleflerle ilgili olarak resen vergi kayıtlarını silebilmektedir. Aynı mükellefin bir başka adreste faaliyette bulunması durumunda da mükellefiyet kaydına yeni adreste devam ettirmesi zorunludur.  Uygulamada, daha çok […]

Devamı