Adresinde bulunmayan şirketlerin vergi kayıtları silinebilecektir.

Adresinde bulunmayan şirketlerin vergi kayıtları silinebilecektir. Vergi sisteminde vergi dairesi ile mükellefler arasında vergisel işlemlerde iletişim sağlanabilmesi ve mükelleflerin vergilendirme ile ilgili hak ve ödevleri konusunda bilgilendirilmesinde doğru adresin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Kişilerin elde etmiş oldukları herhangi bir gelir veya kazanç unsurundan dolayı vergi dairesine kayıt yaptırarak vergi kimlik numarası almaları ile mükellefiyet başlar. Bu işlemden sonra vergi dairesi ile mükellef arasında oluşacak iletişim, mükelleflerin vergi dairelerindeki işlemlerinin daha hızlı ve noksansız olması bakımından çok önemlidir. Bu da ancak mükelleflerin vergi dairesine bildirdikleri doğru adres sayesinde olur. Vergi dairenizle sürekli iletişim halinde olmanız ileride doğabilecek sorunların önlenmesinde size yardımcı olacaktır. Adres Bildirme;
•Mükelleflerin ilk kez işe başladıkları sırada vergi dairesine müracaatlarında ibraz edilecek belgelere ilave olarak işyeri ve ikametgâh (bilinen adresler) adreslerini de vergi dairesine bildirme zorunlulukları vardır.

Devamı

Mükellefin, Re’sen Terkin İşlemlerinde Yapılacaklar;

Resen Terkin İşlemlerinde Yapılacaklar; Uygulama İç Genelgesi 2016/2 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 29537098-105[37]-52535 Tarih: 12/05/2016 Konu: Re ’sen Terkin İşlemlerinde yapılacaklar, 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 inci maddesinde; “153’üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi…

Devamı

Sahte Belge Düzenleme Amacı İle Kurulan Şirketler 

Mükelleflerle ilgili vergi dairelerinin resen mükellefiyet kaydını silmeleri konusunda 213 sayılı VUK’nunda 5228 sayılı yasanın 6. md hükmü ile önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre Vergi daireleri adresinde bulunamayan mükelleflerle ilgili olarak resen vergi kayıtlarını silebilmektedir. Aynı mükellefin bir başka adreste faaliyette bulunması durumunda da mükellefiyet kaydına yeni adreste devam ettirmesi zorunludur.  Uygulamada, daha çok […]

Devamı