Sahte Belgenin İlk Bakışta Dikkati Çekmeyecek Biçimde Düzenlenip, Belirli Bir Kişiyi Değil Bir Çok Kişiyi Aldatabilecek Nitelikte Olması ve Aldatma Gücünün Objektif Olarak Saptanması Gerekir

Sahte Belgenin İlk Bakışta Dikkati Çekmeyecek Biçimde Düzenlenip, Belirli Bir Kişiyi Değil Bir Çok Kişiyi Aldatabilecek Nitelikte Olması ve Aldatma Gücünün Objektif Olarak Saptanması Gerekir.
T.C YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 2016/829 – KARAR NO. 2019/547 – KARAR TARİHİ.17.09.2019 (YARGITAY 11. Ceza Dairesi- MAHKEMESİ: Asliye Ceza Sayısı: 348-732)
Sanıklar… Ve …’in resmî belgede sahtecilik suçundan TCK’nın 204/1, 43/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve hak yoksunluklarına ilişkin Aksaray 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 08.05.2012 tarihli ve 348-732 sayılı hükümlerin, sanık… Müdafisi ve sanık… Tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesince 19.11.2015 tarih ve 27045-31100 sayı ile onanmasına karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 25.03.2016 tarih ve 21128 sayı ile “…Mülkiyeti katılan …’in yetkilisi olduğu… İnşaat Tic. Ltd. Şti ‘de bulunan konkasör makinası ve eklentilerine yönelik olarak sanıklardan …’in yetkilisi olduğu… Petrol Tic. Ltd. Şti tarafından açılan mülkiyet tespiti ve davanın devamı müddetince taşınmazın teminatlı veya teminatsız olarak tevdiine dair davanın Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/153 Esas sayılı yargılama dosyası aşamasında, davacı tarafından mahkemesine sunulan ve sanık …’e ait olan taşınmazın değerinin 485.654,00 TL ettiğine dair ‘Batman Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün’ 10.05.2006 tarihli yazısı ile ‘…’un Boyalı Köyü/Aksaray’ adresinde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesinin sahte olduğunun kabulü ile sanıklar… ve… Hakkında teselsülen resmi belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyet kararı verilmiş ise de;

Devamı

Sahte Fatura Ve Belge Düzenleme Riski Yüksek Sektörlerdeki Firmalar,

Sahte Belge Düzenleme Riskinin Yüksek Olduğu Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Vergi Kayıtları Bilanço Analizi Yoluyla Riskli Görülmesi Durumunda İncelemeye Alınıp, Vergi Kayıtları Kapatılabilecek. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 7193 sayılı Yasa’nın 24. maddesiyle 160/a hükmü eklenmiştir. Maddenin başlığı, mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkin şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Devamı

Sahte Belge Kullanımı Konusunda Vergi Dairesince Yapılan İzaha Davet Hakkında

Vergi Usul Kanununun 6728 sayılı Yasa ile yeniden ihdas edilen 370. Maddesinde “İzaha davet” başlığı altında yeni bir düzenleme yapılmıştır. Konu hakkında,  482 sayılı VUK Genel Tebliği; Resmi Gazete No:  30134 Resmi Gazete Tarihi:  25.07.2017 Giriş ve Amaç Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu […]

Devamı

Naylon Fatura

I-Sahte Belge  Vergi kanunları, belge düzenine aykırı olan sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri için (VUK)’nün 359. Maddesinde yer alan cezanın önleyici fonksiyonunu ön plana çıkarmayı amaçlamış, doğrudan mali sistem açısından belge düzeninin zayıflatılmasının önüne geçmeyi hedeflemiştir. Kanun koyucu, sahtecilik türlerine; özel bir kanunla düzenlenmiş ve bazı sahtecilik suçlarına göre daha ağır bir yaptırım öngörmüştür. Ekonomiyi […]

Devamı