Sahte Fatura, Kanun Yararına Bozma İstemi Hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2020/1096 E. 2020/2487 K.
-Kanun yararına bozma istemi
-Sanığa ek savunma hakkı tanınması
“İçtihat Metni”
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 24.02.2020 tarih ve 2019/14921 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 26.02.2020 tarih ve KYB-2020/26833 sayılı ihbarname ile;
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan sanık …’in anılan Kanun’un 359/b, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43 ve 62. (2’şer kez) maddeleri gereğince 2 defa 3 yıl 9 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinin 17.01.2019 tarihli ve 2016/66 esas, 2019/19 sayılı kararının “sanığın karşıt incelemeler sırasında sahte fatura kullandığının tespit edilmesi ve kullanılan faturaların gerçek ticari muamelelere

Devamı

Yargıtay Kararı, Sahte fatura Kullanmak,

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2019/3677 E. , 2020/694 K.”İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte fatura kullanmak HÜKÜM: Mahkûmiyet Yapılan yargılamaya, toplanıp gerekçeli kararda gösterilerek tartışılan delillere, Mahkemenin kovuşturma neticesinde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz nedenlerinin reddine, ancak;
1- Aynı beyanname döneminde birden çok sahte fatura kullanan sanık hakkında TCK’nin 43. maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı, faturaların adet ve tutarları, zarar miktarı, kastın yoğunluğu ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmesiyle yetinilmesinin gerektiği; Zonguldak… Başkanlığı‘nın 08.05.2009 tarihli VDENR-2009-1036/47 sayılı Vergi Suçu Raporu ve eklerine göre, sanığın 2 farklı mükelleften aldığı 13 adet sahte faturayı KDV indiriminde kullandığının belirtildiği, buna karşılık faturaların tamamına ilişkin fatura tarihlerini de içerecek şekilde ayrıntılı bilgiye raporda yer verilmediği anlaşılmakla, suça konu faturaların aynı beyanname döneminde kullanılıp kullanılmadığı katılan kurumdan sorularak ve dosya içerisinde asıl ya da suretleri bulunmayan faturaların tarihleri de tespit edilerek, sonucuna göre sanık hakkında TCK‘nin 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ile sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması,

Devamı

Yargıtay, 11. Ceza Dairesi Şirket Vekilinin Sahte Fatura Kullanması Hakkında Karar

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Sanık ve müdafinin aşamalardaki savunmalarında, kayıtlarda ortak ve müdür olarak görünen sanığın şirket adına işlem yapabilmesi için … isimli kız kardeşine noterlikte düzenlenen vekaletname ile yetki verdiğini, şirketin faaliyeti ile fiilen (diğer ortak … …’ın eşi) … …’ın ilgilendiğini, şirketin faaliyeti ve suça konu faturaların kullanılması konusunda sanığın bilgisinin bulunmadığını beyan etmeleri karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından; suça konu faturaları düzenleyen mükellefler hakkında düzenlenmiş vergi inceleme raporlarının ilgili vergi dairesinden getirtilmesi, aynı mükellefler hakkında dava açılmış ise, dosyalarının getirtilerek incelenmesi ve bu davayla ilgili belgelerin onaylı örneklerinin çıkartılarak dosya içine konulması gerekir ve buna göre hüküm kurulmalıdır.

Devamı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Sahte Faturada Zincirleme Suç Cezası

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Suça konu faturaların bir takvim yılında KDV ve Kurumlar Vergisi indiriminde farklı zamanlarda kullanıldığının anlaşılması karşısında TCK’nin 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırıdır.
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararın şöyledir,

Devamı

Yargıtay Kararı, Defter, Kayıt Ve Belgeleri Gizleme, Sahte Müstahsil Makbuzu Ve Fatura Düzenlemede Suçlarında Tespitler

Yargıtay 11. Ceza Dairesi; 2016/9132 E. Defter, kayıt ve belgeleri gizleme, sahte müstahsil makbuzu ve fatura düzenleme suçlarından yargılama yapılırken; suçlara konu olan müstahsil makbuzlarının ve faturaların gerçek bir ticari ilişkiye dayandığını, sahte müstahsil makbuzu ve fatura düzenlemediklerini savunmaları karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi bakımından; Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından müstahsiller nezdinde yapılan incelemelere ilişkin raporların onaylı örneklerinin getirtilmesi, mal satıp satmadıkları, satmışlarsa satılan malın cinsi ve miktarı, bu malın üretimine ve satışına ilişkin ellerinde belge bulunup bulunmadığı sorulup varsa buna ilişkin belgelerinin dosya arasına alınması; faturaları kullandığının tespit edilmesi gereklidir.

Devamı

Fiili Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları

Fiili Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları, Sahte fatura düzenlemek veya kullanmaktan dolayı açılan davalarda ceza mahkemeleri kanaat yargılaması yapmakta ve raporlarda, şüphelinin (Mükellefin) sahte fatura düzenlediği kanaatini uyandıracak yeterli delilin bulunması durumunda ilgili kanunlarda belirtilen hapis cezaları vermektedir. Mahkemeler, ara karar ile mükellefin vergi tekniği ve suçu raporuna konu olan faturaları aldığı mükellefe sahte fatura düzenlediği vergi tekniği raporu ile tespit edilen mükellefe ait vergi tekniği raporunu ister ve bu vergi tekniği raporunu, yeterli araştırma yapılarak düzenlenip düzenlenmediği, kesin kanaati oluşturacak tespitlere yer verilip verilmediği konularını objektif olarak da inceler.
Vergi inceleme elemanı mükellef hakkında yapılan yoklamalar ve tespitler incelemenin ilk sıralarında göz önünde bulundurmaktadır.
Tespitler ve yoklama sonucunda mükellefin, faaliyet gösterdiği işletmesinin metrekaresinden, demirbaş ve stok durumuna, şubesinin veya deposunun bulunup bulunmadığına, çalışan işçi sayısından, işyerini kiraya verenin ifadelerine kadar mükellefin faaliyeti ile ilgili birçok bilgi tutanak altına alınır. Toplanan bilgiler, mükellefin beyan ettiği meblağlardaki alım-satımı gerçekleştirebilecek iş hacminin olup olmadığı, iş ilişkilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusundaki kanaati etkilemektedir.

Devamı

Kullanılan Sahte Faturaların Beyannamelerden Çıkarılması

Kullanılan Sahte Faturaların Beyannamelerden Çıkarılması,
VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI
Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından gönderilen yazılar üzerine kullanılan sahte belgelerin beyannamelerden ihracı ile düzeltilen beyannamenin ihtirazı kayıtla verilmesi halinde, Anayasa Mahkemesi’nin 27.02.2019 tarih ve B.No:2015/15100 sayılı kararı gereği bu beyannamelere karşı açılan davalar kabul edilecektir.
Ancak Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün böyle bir yazısı yoksa sonradan verilen ihtirazı beyannameye açılan dava esasa girilmeden reddedilecektir.
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
2020/191 Esas – 2020/259 Karar
“İçtihat Metni”
T.C. D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Devamı

Sahte Fatura Bozma Kararı

SAHTE FATURA BOZMA KARARI; T.C. – İSTANBUL – BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 18. CEZA DAİRESİ TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI Esas No : … Esas – Karar No : … Sanıklar R.R ve D.A’nın yargılama sırasında kendilerinin şirketin yönetim kurulu üyesi olmakla birlikte işleri yürütenin O.H.H olduğunu savundukları, bu iki sanığın da cezalandırılmasına karar verildiği, Sanık O.H.H 213 sayılı VUK’nun 359/b-l, TCK 43/1 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verildiği, vergi inceleme raporu, vergi suçu raporu ve SMMM Bilirkişi raporunda 2008 yılı Mart ayı KDV beyannamesinde 9 adet faturanın kullanıldığı, faturaları düzenleyen… Ltd. Şirketi hakkında komisyon karşılığı sahte belge düzenledikleri yönünde raporlar olduğunu, mükellefin kullandığı faturaların sahte belge olduğu gözetilerek (TCK 43/1 Bir kişiye karşı farklı zamanlarda aynı suçun işlenmesi (TCK m.43/1): Örneğin, belli bir plan yaparak aynı kişinin işyerinden 5 farklı zamanda çeşitli malları çalan faile hırsızlık suçu nedeniyle tek ceza verilecek, ancak hükmolunan ceza belli oranda arttırılacaktır. Somut olayda faile tek hırsızlık suçu nedeniyle 5 yıl hapis cezası verildiğinde, zincirleme suç hükümleri gereği bu ceza takdiren ½ oranında arttırılarak 7,5 sene olarak belirlenebilecektir.) maddesinin uygulanmasının dayanağının karar gerekçesinde irdelenmediği,

Devamı