Sahte Fatura Kullandığı Tespit edilen Şirketlerin Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır?

– 100 bin Türk lirasını geçmeyen,
– İlgili cari yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini geçmeyen,
– Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasında ilk kez olup olmadığı dikkate alınmaksızın %50 oranında indirim yapılır.

Devamı

Alışların Sahte Olması Satışların da Sahte Olduğu Doğru mudur?

Başka tespitlere gereksinim duymadan alışların bir kısmı sahte olan mükelleflerden mal alan ve yasal açıdan iyi niyetli sayılan mükellefler nezdinde bu hususun inceleme dayanağı yapılması ağır tahribatlar yaratabilecektir. Bu durum hukuk devleti ilkelerine de aykırılık yaratabilecektir. Satışları yapan mükellefler kayıt dışı satın almış olduğu malları gerçek bir satışın parçası gibi satışa konu etmektedirler. Bu durumda, […]

Devamı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi,Tefecilik yapmak, sahte fatura düzenleme ile ilgili mahkumiyet kararı hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi   2016/7279 E.  ,  2019/6785 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Tefecilik yapmak, sahte fatura düzenleme HÜKÜM: Mahkûmiyet Sanık hakkında düzenlenen… Vergi Dairesi Başkanlığı Rapor Değerlendirme Komisyonu‘nun 26.10.2011 tarihli ve … sayılı mütalaası ile sanığın 21.10.2011 tarihli ve …sayılı Vergi Tekniği Raporuna istinaden kendisi adına kayıtlı … vergi kimlik numaralı mükellefiyeti nezdinde “2009-2010 […]

Devamı

213 Sayılı V.U.K Madde 359 Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

T.C.YARGITAYCEZA GENEL KURULU E. 2012/11-1512 K. 2014/366 T. 11.7.2014 • SAHTE BELGE KULLANMAK ( Belgesiz Yapılan Alım ve Hizmetin Başka Bir Mükellefin Belgesi ya da Sahte Belgeyle Belgelendirilmesinde Belgenin Sahte Olduğunun Kabul Edileceği – Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasında Eylemin Yanıltıcı Belge Kullanmak Mahkemece Eylemin Sahte Belge Kullanmak Suçu Olduğunun Belirtildiği/Mahkemenin Mütalaa İle Bağlantılı Olmadığının Kabulü […]

Devamı

Pos Cihazı ile Tefecilik, Davanın ve hükmün ilgili bankalara bildirildiğini gösteren bilgi ve belgelerin dosya içine konulmamasından dolayı kurulan hükmün bozulması hakkındadır.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi          2014/3502 E.  ,  2019/4318 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Tefecilik, 5464 sayılı Kanunun 36. maddesine aykırılık, 213 sayılı Yasanın 359/a maddesine muhalefet HÜKÜM: Mahkûmiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Sanık hakkında 5464 sayılı Yasaya muhalefet suçundan da kamu davası açıldığı, 30.03.2011 tarihli […]

Devamı

V.U.K.Md.359’a Göre Ceza Mahkemesine Sunulan Örnek “Uzman Mütalaası”

UZMAN MÜTALAASI KONU: …   … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 20. / … Esas numaralı dosyasında devam eden muhakemede dikkate alınmak üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67/6. fıkrası uyarınca tanzim edilmiş mütalaa. SANIK: K. K. İSNAT EDİLEN EYLEM: 2016 takvim yılında kasten sahte fatura kullanmak. (Vergi Usul Kanunu 359/b) VAKIALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ …Kâğıt Amb. Tek. San. Ve. […]

Devamı

Sahte fatura kullanımında vergi teknik raporunun akıbeti;

Sahte fatura kullanımı; bankadan, finans kurumlarından ve PTT’den yapılan ödemeler ve vergi teknik raporunun akıbetini tahlil edersek sahte fatura kullanımı nedeniyle birçok mükellef son yıllarda cezalı tarhiyatlara maruz kalabilmektedir. Hem cezalı tarhiyata maruz kalıp ve hem de KOD 4 diye isimlendirilen özel esaslar kapsamına alınan mükellefler mağdur olmaktadır. Sahte fatura kullanımı nedeniyle mağdur olan birçok […]

Devamı

Danıştay Kararlarında; Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB);

Mükellefler mal ve hizmet alımlarında karşı tarafın sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanıcısı olup olmadığını bilmemektedir. Olağan ticari yaşamda uygulamada gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gider veya maliyetlerini arttırmak amaçlı bu belgeleri kullandıkları bilinmektedir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılmasının en sık karşılaşıldığı husus Katma Değer Vergisi (KDV) bakımından çıkmaktadır. Bu belgeler yöntemiyle […]

Devamı

Sahte Fatura Kullanmak Suçundan dolayı yargılamada Beraat kararı Kuvvetli Savunmalar ve Beyanlar.

B…. .. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE  DOSYA NO: 20.. /…. ESAS SAVUNMA VE BEYAN VEREN SANIK: K. K.   VEKİLİ: AV.M. T SANIK: A. İ. VEKİLİ: AV.H. O -AV.M. T. KONU: SAVUNMALARIMIZ VE BEYANLARIMIZ AÇIKLAMALAR;   Müvekkil K. K. ve A. İ. Sayın mahkemenizde Vergi Usul Kanununa muhalefetten yargılanmaktadırlar A.İ. Yönünden Müvekkilim Resmi olarak ……………… Limited […]

Devamı

Sahte Belge (Evrak) ile Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma ve Düzenleme Arasındaki Fark;

Vergi suçları arasında VUK md.359/b’de yer alan sahte belge düzenleme ve kullanma suçu, TCK’daki genel evrakta sahtecilik suçlarının özel kanunda düzenlenmiş biçimidir. Vergi Usul Kanunu (VUK) özel bir kanun niteliğinde olduğundan, belgede sahtecilik teşkil eden vergi suç ve cezaları açısından TCK hükümleri değil, VUK md.359/b hükümleri uygulanır. Sahte belge düzenleme veya kullanma suçu, gerçek bir işlem […]

Devamı