Sermaye Şirketlerinde Mal Varlıklarının Muvazaalı Satılması ve Ceza Yaptırımları;

Şirket Mal Varlıklarının Muvazaalı Satılması ve Ceza Yaptırımları;
Ticaret Hukuku Açısından Muvazaalı Mal Aktarımları:
6102 sayılı TTK’nin 329. maddesine göre Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.
Kanun, kesin bir sınır çizerek AŞ’lerde ortakların sorumluluğunu sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile yine “sadece şirkete karşı” olarak tayin etmiştir. Bu durum, AŞ’lerde şirket alacaklılarının ortaklar nezdinde takibe girmelerine engel teşkil etmektedir. Limitet şirketlerde de ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Devamı

O Kadar Kolay Değil, Sermaye Şirketlerinde Pay Sahiplerinin Para Çekmesi;

O Kadar Kolay Değil Sermaye Şirketlerinden Pay Sahiplerinin Para Çekmesi, Sermaye Şirketlerinde Pay Sahiplerinin Para Çekmesi; Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının (yönetim kurulu üyesinin alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü dereceye kadar -üçüncü derece dâhil- kan ve kayın hısımlarından birinin) şirkete nakit olarak borçlanmaları; bu kişiler için şirketin kefalet, garanti, teminat vermesi, sorumluluk üstlenmesi, bunların borçlarını devralması durumunda, ilgililere, üç yüz günden az olmamak üzere 6.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar (2017)- adlî para cezası verileceğini hatırlatmak isteriz.

Devamı