Web sitemizi kullanarak çerezlerimizin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Web sitemizi kullanarak çerezlerimizin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

Emekliye Anne ve/veya Babadan Emekli Maaşı Bağlanır mı?

Emekliye Anne ve/veya Babadan Emekli Maaşı Bağlanır mı? Soru: Şubat 2008’de SSK’dan emekli oldum. Hiç evlenmedim. Babam 15 Ağustos 1992’de vefat etti. O da SSK emeklisiydi. Babamın maaşını alabilir miyim? Cevap: SSK emekli kız çocuğuna, ana veya babasından yetim aylığı bağlamaz. Emekli olduğunuzdan maalesef SSK’dan babanızdan dolayı ayık bağlatamazsınız. Sürekli sorulan ve cevapları merak edilenler ise; 5510 Sayılı Kanuna göre vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığının kimlere hangi oranda dağıtılır ve bağlanır? Ölen babadan dul kızına maaş ne kadar? Kimler dul maaşı alabilir? Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre sigortalı

S.G.K. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Konu:Borç Sorgusu Genelge 2020/5

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı:13986510-206.07-E.3675504 02/03/2020
Konu:Borç Sorgusu
GENELGE
2020/5
GENEL AÇIKLAMALAR
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10
uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat
hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında
bırakılacağı hükme bağlanmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin
onüçüncü fıkrasında “Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de
ödenebilir. Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın
aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de
mahsup talep edebilir. Bu işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda mu

Kıdem Tazminatı Hakkı ve Hesaplaması,

Kıdem Tazminatı Hakkı ve Hesaplaması; Kıdem Tazminatıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler
1- Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?
1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;
Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;
1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya iş yerinde işin durması benzeri nedenlerle,
3- Askerlik görevi nedeni ile,
4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile, 5- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile,
6- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma

Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Hakkında,

Şirket Ortaklarının Sigortalılığı
Şirket ortaklarının hangi sigorta türünden sigortalı olacakları; şirketlerin türüne, ortağın şirketteki görevine ve sigortalılık süresine göre farklılık göstermektedir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları ile limited şirketlerin tüm ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca normal şartlarda 4/b kapsamında sigortalı olması gerekmektedir. Ancak bazı kriterlere göre bu durum değişmektedir. Buna göre, 01.10.2008 tarihinde yapılan değişiklikle şirket ortaklarının sigortalılık statüleri için 01.10.2008 tarihi öncesi ve sonrası olarak ele alınmaktadır. 01.10.2008 tarihinde yapılan değişikliğe göre 4/a kapsamında sigortalı olarak çalıştığı limited şirkete ortak olan bir kişi, ortak olduğu tarih 01.10.2008 öncesi ise 4/a kapsamında sigortalı olmaya devam edebilir. 01.10.2008 öncesi 4/a kapsamında sigortalı olduğu anonim şirkette yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi durumunda 4/a kapsamında sigortalanmaya

ÖZELGE GVK 2019-4 İhbar Tazminatından Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında,

ÖZELGE GVK 2019-4 İhbar Tazminatından Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde,
“Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.
Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır.

İki Ve Daha Fazla Yerden Ödenen Sigorta Prim Ödemesi Emekli Maaşınızı Arttırır mı?

İki Ve Daha Fazla Yerden Ödenen Sigorta Prim Ödemesi Emekli Maaşınızı Arttırır mı?
Bana sürekli bu soru soruluyor bende bir yazı ile bu soruya cevap vereyim istedim. Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre bir ay 30 gün bir yıl 360 esasına göre prim toplamınız olur. Fazlasını göstererek yatırmak mevzuata ve kanunlara göre mümkün değildir. Birden fazla işyerinde çalışmanız halinde dahi aylık prim gün sayınız 30 gündür. Yalnız gelir arttığı için ödenen prim oranları da yüksek olduğundan prime esas olan kazancınız yükseldiğinden emekli maaşınızın yüksek bağlanmasına katkı olacaktır. Son yıllara bakıldığından ve uygulamalarda görüyoruz ki, emekli aylığı bağlama oranı epey düştür. 2000 yılından önceki yıllara baktığımızda

Şubat Ayında SGK Gün Sayısı,

Şubat ayında SGK gün sayısına dikkat! Şubat ayındaki prim gün sayıları hep sorun olmuştur. Şubat ayında işe girenlerde veya çeşitli nedenlerle şubat ayında eksik günü olanların SSK gün sayısının nasıl hesaplanacağı kafaların karışmasına neden olmaktadır. Şubat ayında SGK’lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı konusunda genellikle uygulamada tereddütler yaşanmaktadır. Sigortalıların; ay/dönem içinde ücret almaya hak kazandıkları süreler, E-Bildirge şifresi kullanmak suretiyle Prim Ödeme Günü bölümüne, hak ettikleri ücretleri ise “Hak Edilen Ücret” ve “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak” bölümüne kaydedilmektedir. 2020/Şubat ayının bu yıl 29 gün çektiği hususuna dikkat edilmelidir. 29 Şubat 2020 günü işten ayrılan ve şubat ayında tam çalışan kişi için de 30 günlük SGK primi ödenecektir. Yasal düzenlemeler kapsamında; gerek sosyal sigorta uygulamaları, gerekse ücret hesaplamaları açısından, tüm aylar kaç gün sürdüklerine bakılmaksızın 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Düzenleme gereği, şubat ayında tam olarak çalışan bir işçiye, 30 günlük ücreti ödenmektedir.