Hangi Durumlarda Riskli Mükellef Olursunuz?

Bilançodaki kasa hesabında yüksek tutarda nakit bulunması, Bilançolarında sürekli zarar beyan edilmesi, Bilançolarında yer alan kasa ve banka hesaplarında nakit bulunduğu halde yüksek tutarlı banka kredisi kullanımı, Bilançodaki banka hesapları ile fiili banka hesapları arasında fark bulunması, Şirket ortağına yüksek tutarlı borç para verilmesi, Şirketin bilançosunda banka kredisi ve ortaklardan alacaklar hesabının bulunması, Şirket ortağına […]

Devamı

Vergi Müfettişleri ve Diğer Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar İncelemelerinde Dikkat Ettikleri Konular Nelerdir?

• Amortismanlar • Stok değerlemeleri • Sabit Kıymet Satışları • Yabancı Para değerlemeleri • Reeskontlar • KDV beyanname ve Bilanço uyumu • K.K.E.Giderler. • İndirimler • İstisnalar • 7.000.-TL Üzeri Kasa hareketleri • Şüpheli Alacaklar • Değersiz Alacaklar • Özel Maliyetler • Vergi Kesintileri • Sermaye Azaltımı • Kar Dağıtımı • Zarar Mahsubu (aftan yararlanılan […]

Devamı

Vergi Hukukunda Şahit Beyan ve İfadelerinin Değeri

Tanık beyanlarının  delil olma koşulları;  1) Tanığın vergiyi doğuran olayla ilgisi  bulunmalı, açık ve net olmalıdır. ( Danıştay. VDDGK, 23.06.2000 gün ve Esas:1999/281 – Karar:2000/260 sayılı karar)                            2) Vergilemede hukuki  değer  taşımayan tanık  beyanlarına itibar  edilemez.                             3) Mükellefle aralarında husumet bulunan şahit beyanları kanıt olarak  dikkate alınamaz. ( Dnş. 4. D., 15.02.1978 gün ve E:1977/3507-K:1978/465)                                                            4) Mükellefi zarara uğratmak  […]

Devamı

Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Nasıl Hesaplanır?

Madde 7- 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. 2. Bu süreler; a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan […]

Devamı

Vergi Mahkemesinde Duruşma

Adil yargılanma hakkının bir alt dalı olan savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması için asıl olan muhakeme sırasında duruşma yapılıp çelişmeli yargılama ilkesinin bir gereği olarak delillerin tartışılmasıdır. Ancak vergi muhakemelerinde yazılı yargılama ilkesi geçerli olduğundan, deliller ile tarafların iddia ve savunmaları dilekçeler ile beyan edildiğinden duruşma önemli bir yer tutmaz. Çoğu zaman yapılan duruşma […]

Devamı

Vergi Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

1-Mükellefin Özel Esaslara (Koda) Alınması: Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “ olumsuz rapor”  veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler bu kapsamda değerlendirilir ve özel esaslara tabi tutulur. 2-İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilmesinden Sonra […]

Devamı

Vergi ve benzeri kamu alacaklarının haczine dair kurallar

6183 sayılı Kanun’da düzenlenmiş olup, kısmen benzeşse de özel hukuk hacizlerinden farklı uygulama ve sonuçları barındırmaktadır. Haciz öncesi hazırlayıcı işlemler, haczin usulü ve uygulanması ile neticelerine dair düzenlemelerin ayrıntıları konusunda bilgi sahibi olmak için bahsedilen 6183 sayılı Kanun’a bakılabilir. Benim amacım vergisel borçlar nedeniyle tesis edilen hacze karşı yargı yolu uygulamalarına dair pratik bilgiler vermektir. […]

Devamı

Neden Vergi Kaçırıyorlar?

Ekonominin gelişmesi sürecinde, vergi ile ilgili sorunların ve bu sorunların nedenlerinin tespit edilmesi vergi gelirlerinin arttırılması oldukça önem taşımaktadır. Vatandaşa yüklenen ekonomik yükümlülüğün temel işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık ve eğitim vb. alt yapı hizmetlerini ve ülke için kullanılabilecek diğer üst yapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Ülke için bu kadar önemli olmasına rağmen ülkemizde […]

Devamı

Vergi Suç Ve Cezalarına İlişkin Özel Durumlar

1. Cezalarda Tekerrür: Vergi Zıyaında Tekerrür: Kesilen vergi zıyaı kesinleştikten sonra kesinleşmeyi izleyen yıldan başlayarak beşinci yılın sonuna kadar tekrar usulsüzlük cezası kesilirse bu ceza %50 arttırılarak uygulanır. Usulsüzlükte Tekerrür: kesilen usulsüzlük cezası kesinleştikten sonra kesinleşmeyi izleyen yıldan başlayarak ikinci yılın sonuna kadar tekrar usulsüzlük cezası kesilirse bu ceza %25 arttırılarak uygulanır. Özel usulsüzlük cezalarında […]

Devamı

Vergi Kültürü Nedir?

Ben, Vergi kültürü, ifadesini “kişilerin sorumluluk bilinci ile hür vicdanlarında severek, isteyerek ve zevk duyarak, görev addederek vergi verme mecburiyetlerini duymaları” şeklinde tanımlamak istiyorum.   “Kişilerin bu kültür düzeyine ulaşabilmesi öncelikle aileden başlayan, okullarda devam eden ve diğer iletişim araçlarıyla dinsel kurumlarca desteklenecek bir eğitim almaları gerektiğine ilave olarak siyasilerin ve devleti yönetenlerin ahlak anlayışını da […]

Devamı